Om consensus

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Mölndal, MeetingPoint i Borås, Jönköping , Värnamo, Halmstad och Malmö samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, stiftelsetjänst, corporate finance och tjänstepensionsområdet.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder.

Consensus aktie är listad på Spotlight Stockmarket under tickerkod CAM B.

Personalen hos Consensus har mångårig erfarenhet inom samtliga de områden bolaget verkar.

Consensus innehar samtliga nödvändiga finansiella tillstånd från Finansinspektionen som behövs för verksamheten – se flik Bolagsstyrning.


VD HAR ORDET

2019 utvecklade sig resultatmässigt och för nästan alla mätbara variabler till ett av de bästa åren för Consensus.

Det starka börsåret gav givetvis en hjälpande hand till kapitalförvaltningen. Våra fyra fonder utmärkte sig alla med förstklassiga förvaltningsresultat med Consensus Småbolag och Consensus Sverige Select i absoluta avkastningstoppen inom sina kategorier. Båda fonderna har pendlat mellan första och tredjeplatsen vilket måste anses vara exceptionellt bra.

Ett område som växer stabilt är vår moderna och kompletta Stiftelsetjänst. Hantering av stiftelser kräver kompetens och system som klarar stiftelsernas behov såsom styrelseportal, ansökningssystem och bokföring. Vi har inom detta område utmanat bankerna och har nu en mycket stark position på en tidigare trögrörlig marknad.

Under hösten startade vi vårt nya kontor i Halmstad med två etablerade förvaltare från Swedbank. Satsningen har efter mycket kort tid redan burit frukt och vi ser att vikten av att rekrytera rätt personer är en helt avgörande framgångsfaktor. När vi ser möjligheterna inför 2020 så har vi en stark position från Göteborg i norr till Ystad i söder.

Året innebar också att vi slog interna rekord i antalet nya kunder och ny kundvolym. Vi har en långsiktig målsättning om att generera 125 – 150 mkr i ny kundvolym varje månad. Under 2019 nådde vi ett genomsnitt av 175 mkr/månad och passerade 7 mdr i förvaltad volym. Det var tredje året på i rad som vi lyckades öka kundvolymen med ca 2 mdr. Med tanke på att organisationen enbart innefattar 27 anställda så kan man inte annat än imponeras av den starka kundtillströmningen.

Vår kontrollerade expansion kommer att fortsätta och vi satsar primärt på att hitta rätt medarbetare till våra befintliga kontor.  På det temat får vi i april 2020 förstärkning till fonderna och vårt diskretionära förvaltningsteam då vi rekryterat en person med motsvarande kompetens från Swedbank.

I takt med våra fonders starka förvaltningsresultat inledde vi i slutet av 2019 en marknadskampanj av våra fonder på Avanza och Nordnet.  Tanken med kampanjen var att synliggöra våra fonder och den vägen attrahera nya kunder, stora som små, som vi annars inte når ut till.

Efter årets goda resultat har styrelsen ändrat de finansiella målen till att kommande år dela ut minst 30 % av vinsten. Vidare föreslås att det under 2020 görs en omvänd split av aktien på 1:100.

2020 har efter en stark början fått se nästan alla industriföretag falla in i en lågkonjunktur. Min förhoppning är att vår affärsmodell med nära kundrelationer och aktiv förvaltning ska fortsätta attrahera kunder.  VI är också som alla företag beroende av att våra kunder är fortsatt aktiva och inte faller in i en period utan någon aktivitet. 2020 blir därför både utmanande men ger oss också möjligheter till att fortsätta ta marknadsandelar.

Slutligen får jag tacka alla medarbetare som med sitt engagemang attraherar kunder och skapar en dynamisk och växande organisation med ett förstklassigt erbjudande.

Patrik Soko

VD


Varför vända sig till Consensus?

Kapitalförvaltning

Placerare som vänder sig till Consensus söker ett företag med hög kompetens och servicegrad, ett personligt bemötande samt ett stort mått av engagemang i en kunds förvaltade portfölj. Consensus arbetar kontinuerligt med att aktivt sätta samman attraktiva placeringslösningar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar. Merparten av placeringsinriktningarna skräddarsys för att vara anpassade till kundens specifika behov.

Våra kunder utgörs av företag, stiftelse, institutioner eller förmögna privatkunder. Consensus tillhandahåller både diskretionär förvaltning och rådgivande förvaltning. Vi handlar alla typer av finansiella instrument och får dessutom kontinuerligt möjlighet att ta del av nya finansiella transaktioner, tex fastigheter och private equtiy, då vi samarbetar och får förslag från både utländska och svenska banker.

Consensus Stiftelsetjänst tar hand om hela stiftelsens engagemang och behov i allt från kapitalförvaltning, styrelsehantering och bokföring till arkivering. Stiftelsetjänst hanterar idag ett flertal mycket välrenommerade stiftelser.

Consensus använder primärt Nordnet som depåförande bank vilket innebär att alla typer av konton och försäkringslösningar är möjliga. Consensus kompletterar sin verksamhet med att framgångsrikt förvalta specialfonderna Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag.

Försäkring

Consensus distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar. Målgrupp är privatpersoner med större pensionsavsättningar, privata företag, dess personal och ägare.

Bolaget har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Vi kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner.

Corporate Finance

På Consensus har vi erfarenhet av att arbeta med köp och försäljningar, företrädesemissioner och IPO av mindre till medelstora bolag i flertalet branscher. Vi är experter på transaktion och process och har bred erfarenhet från en mängd olika branscher. Grunden i vår verksamhet handlar om att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och drivkrafter. Detta gäller även de företag som vill omstruktureras, säljas eller på annat sätt förändra ägarbilden genom exempelvis en börslistning.

Att vi dessutom verkar med huvudkontor i Mölndal och filial i Stockholm, Malmö och Meeting Points i Borås, Värnamo och Jönköping ger oss närhet till kunder i södra Sverige men också ingångar i Stockholm. En heltäckande Corporate Finance firma för bolag på väg.