Valberedningens förslag inför årsstämman 2024

Pressmeddelande
Mar 22, 2024

Bakgrund
I enlighet med gällande principer för utseende av valberedning i Consensus Asset Management AB skall valberedningen bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. Valberedning har bestått av:

  • Anders Hedin, (ordförande valberedningen) representerande Hedin Group AB
  • Claes-Göran Nilsson, representerande Nilhome AB
  • Uwe Löffler, representerande Tastsinn AB

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till stämman 2024:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse
Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Den föreslagna styrelsen kommer, enligt valberedningens bedömning, att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund, ålder och kön.

Valberedningen föreslår dels att antalet styrelseledamöter skall vara fyra, dels omval av Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn, Anders Hedin, och Uwe Löffler för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Claes-Göran Nilsson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Förslag till styrelsearvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget,

för perioden till och med utgången av årsstämman 2025, skall utgå med 150 000 kronor
(150 000) till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor (75 000) vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Förslag till val av revisor
Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2025 med Johan Brobäck som huvudansvarig revisor.

Förslag till revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att befintliga principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen skall fortsatt gälla.

Ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Jan Litborn väljs som ordförande till stämman

Mölndal i mars 2024

Valberedningen i Consensus Asset Management AB (publ)

Anders Hedin
Ordförande i valberedningen