Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Pressmeddelande
Mar 19, 2020

Bakgrund

I enlighet med gällande principer för utseende av valberedning i Consensus Asset Management AB skall valberedningen bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. Valberedning har bestått av:

  • Anders Hedin, (ordförande valberedningen) representerande Anders Hedin Invest AB
  • Claes-Göran Nilsson, representerande Nilhome AB
  • Staffan Gavel, representerande Provobis Holding AB

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till stämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Den föreslagna styrelsen kommer, enligt valberedningens bedömning, att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund, ålder och kön.

Valberedningen föreslår dels att antalet styrelseledamöter skall vara fem, dels omval av Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn, Anders Hedin, Rose Mjörnstedt och Uwe Löffler för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Claes-Göran Nilsson  föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget,

för perioden till och med utgången av årsstämman 2021, skall utgå med 150 000 kronor
(300 000) till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor (50 000) vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2021 med Daniel Algotsson som fortsatt huvudansvarig revisor.

Förslag till revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att befintliga principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen skall fortsatt gälla.

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Jan Litborn väljs som ordförande till stämman.

Mölndal i mars 2020

Valberedningen i Consensus Asset Management AB (publ)

 

Anders Hedin

Ordförande i valberedningen