Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Pressmeddelande
Mar 28, 2019

Bakgrund

I enlighet med gällande principer för utseende av valberedning i Consensus Asset Management AB skall valberedningen bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. Valberedning har bestått av:

  • Claes-Göran Nilsson (ordförande i valberedningen), representerande Nilhome AB
  • Anders Hedin, representerande Anders Hedin Invest AB
  • Staffan Gavel, representerande Provobis Holding AB

Claes-Göran Nilsson är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till stämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Den föreslagna styrelsen kommer, enligt valberedningens bedömning, att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund, ålder och kön.

Valberedningen föreslår dels att antalet styrelseledamöter skall vara fem, dels omval av Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och Uwe Löffler samt nyval av Anders Hedin för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Claes-Göran Nilsson  föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget,

för perioden till och med utgången av årsstämman 2020, skall utgå med 300.000 (300.000) kronor till styrelsens ordförande och med 50.000 (50.000) kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag PWC AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2020 med Daniel Algotsson fortsatt som huvudansvarig revisor.

Förslag till revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att befintliga principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen skall fortsatt gälla.

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Jan Litborn väljs som ordförande till stämman.

 

Mölndal i mars 2019

Valberedningen i Consensus Asset Management AB (publ)

Claes-Göran Nilsson

Ordförande i valberedningen