Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

Pressmeddelande
Apr 27, 2018

På bolagets årsstämma i Göteborg den 27 april 2018 fattades följande beslut:

 

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt beslöt att den ansamlade vinsten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter, Claes-Göran Nilsson, Christer Elander, Uwe Löffler, Jan Litborn och nyval av Rose Mjörnstedt.

    Till revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Sverige AB med Daniel Algotsson som ansvarig revisor.

  • Stämman beslutade att styrelsearvode samt revisionsarvode för verksamhetsåret 2018 skall utgå enligt styrelsens lämnade förslag:

Arvode för 2018 till styrelsens ledamöter utgår oförändrat med 450 000 kronor att fördelas enligt följande: Till ordföranden 300.000 kronor och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 50.000 kronor vardera.

Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra en företrädesemission med en maximal utspädningseffekt om 10%. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor i syfte att öka det egna kapitalet för att klara kapitalkravet vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade att inrätta en valberedning enligt föreslagna principer.

Konstituerande styrelsemöte hölls omedelbart efter årsstämman där Claes-Göran Nilsson omvaldes till ordförande.


För mer information:

Claes-Göran Nilsson
Styrelsens ordförande
0705-92 61 45
claes-goran.nilsson@nilhome.com
https://www.consensusam.se