Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

Pressmeddelande
Apr 6, 2017

På bolagets årsstämma i Göteborg den 6 april 2017 fattades följande beslut:

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt beslöt att den ansamlade förlusten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.
 • Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.
 • Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter, Claes-Göran Nilsson, Christer Elander, Uwe Löffler, Jan Litborn samt Anders Wright.
  Till styrelsesuppleant omvaldes Håkan Dahlin.
  Till revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Sverige AB med Daniel Algotsson som ansvarig revisor.
 • Stämman beslutade att styrelsearvode för verksamhetsåret 2016 och 2017 skall utgå enligt styrelsens lämnade förslag:
  • Arvode för 2016 till styrelsens ledamöter utgår med 360.000 kronor att fördelas enligt följande: Till ordföranden 300.000 kronor och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 20.000 kronor vardera.
  • Arvode för 2017 till styrelsens ledamöter höjs till 450.000 kronor att fördelas enligt följande: Till ordföranden 300.000 kronor och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 50.000 kronor vardera.
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder.
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra en företrädesemission med en maximal utspädningseffekt om 10%. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor i syfte att öka det egna kapitalet för att klara kapitalkravet vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att genomföra följande förändringar i bolagsordningen:
 • borttagande av skrivning i verksamhetsbeskrivningen om “Agerande som Certified Adviser”, då denna verksamhet inte längre bedrivs av bolaget.
 • bolagets säte ändras från Göteborg till Mölndal. Årsstämma ska dock fortsatt även kunna hållas i Göteborgs kommun.

Konstituerande styrelsemöte hölls omedelbart efter årsstämman där Claes-Göran Nilsson omvaldes till ordförande.

För mer information kontakta: Claes-Göran Nilsson, styrelsens ordförande,

Telefon 0705-92 61 45, claes-goran.nilsson@nilhome.com


För mer information:

Claes-Göran Nilsson
Styrelsens ordförande
0705-92 61 45
claes-goran.nilsson@nilhome.com
https://www.consensusam.se