Kapitalbaskravet uppfyllt

Pressmeddelande
Oct 1, 2012