Kallelse till årsstämma 2023

Pressmeddelande
Mar 23, 2023

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till årsstämma

måndagen den 24 april 2023 kl. 10:00. Inregistrering startar kl. 09:30. Kaffe och kaka serveras i anslutning till årsstämman. Plats: Hedin Group AB, Betagatan 2, Mölndal.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

– dels den 14 april 2023 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

– dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast fredagen den 14 april 2023, kl. 15:00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Consensus Asset Management AB (publ), Box 2114, 431 02 Mölndal, per telefon 031-745 50 00, eller per e-post till bolagsstamma@consensusam.se.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 april 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan till förvaltaren.

För information om hur personuppgifterna behandlas se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en justerare och en protokollförare.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut:
  om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om utdelning.
 10. Val av styrelse samt revisor.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 12. Beslut om principer för utseende av valberedning.
 13. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission.

Förslag till beslut:

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b Resultatdisposition                  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 9 Val av styrelse samt revisor

Valberedningen föreslår dels att antalet styrelseledamöter skall vara fem, dels omval av Anders Hedin, Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och Uwe Löffler som styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Beslut vid stämman sker individuellt för samtliga föreslagna ledamöter. Valberedningen föreslår att Claes-Göran Nilsson omväljs till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2024 med Johan Brobäck som fortsatt huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation i fråga om val av revisor.

Punkt 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn              

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget, för perioden till och med utgången av årsstämman 2024, skall utgå oförändrat med 150 000 kronor (150 000) till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor (75 000) vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att befintliga principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen skall fortsatt gälla.

Punkt 12 Beslut om ersättning till ledande befattningshavare            

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigade för styrelsen att fatta beslut om ersättningar till ledande befattningshavare på marknadsmässiga villkor.

Punkt 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om att genomföra en företrädesemission. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många A- och eller B-aktier kunna ges ut som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Mölndal från och med den 27 mars 2023. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Mölndal i mars 2023

Consensus Asset Management AB (publ)

Styrelsen