Kallelse till årsstämma 2021

Pressmeddelande
Mar 22, 2021

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021. Mot bakgrund av rådande omständigheter under covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare eller ombud och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman.

Aktiebok

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 15 april 2021. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 14 april 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan till förvaltaren.

För information om hur personuppgifterna behandlas se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Poströstning

Med anledning av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan därmed utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman måste använda ett särskilt poströstningsformulär och uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare och ombud.

Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.consensusam.se/investors/.
Ifyllt poströstningsformulär ska skickas per e-post till bolagsstamma@consensusam.se eller per post till Consensus Asset Management AB (publ), Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal.
Det ifyllda poströstningsformuläret ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 april 2021 och gäller som anmälan till årsstämman.

Vid poströstning gäller till viss del samma regler som vid personligt deltagande. Det innebär att aktieägaren dels måste vara registrerad i bolagets aktiebok och att om aktierna är förvaltarregistrerade ha tillsett att aktierna är registrerade i eget namn, senast vid de respektive datum som anges ovan. Vid poströstning får aktieägaren inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i dess helhet ogiltig. Vid poströstning genom ombud ska aktieägaren utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om poströstning.

Digitalt informationsmöte
Styrelsen har beslutat att i samband med årsstämman 2021 erbjuda aktieägarna möjlighet att delta i ett digitalt informationsmöte, vilket inte utgör del av årsstämman, i syfte att erbjuda aktieägarna en utökad möjlighet att ta del av information och ställa frågor, såsom komplement till aktieägarnas rätt att begära skriftliga upplysningar före årsstämman enligt 23 § lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

De aktieägare som så önskar och senast onsdagen den 21 april 2021 uppger sin e-postadress genom e-post till bolagsstamma@consensusam.se kommer erhålla en inbjudan till att i samband med årsstämman, kl. 11:00 fredagen den 23 april 2021, medverka vid ett digitalt informationsmöte tillsammans med Patrik Soko, verkställande direktör för Consensus Asset Management AB (publ).

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Förslag till dagordning:

 

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justerare och en protokollförare.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut:
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  d. avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
 9. Val av styrelse samt revisor.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 11. Beslut om principer för utseende av valberedning.
 12. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission.
 14. Övriga frågor.

Stämmans avslutande.

 1. Förslag till beslut:Punkt 2 Val av ordförande vid stämman 

  Valberedningen föreslår att Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman.

  Punkt 8 b och 8 d Vinstdisposition och avstämningsdag

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2020 lämnas med 8,50 kr per aktie, varav 5,00 kr utgör ordinarie utdelning samt 3,50 kr i form av en extra utdelning.
  Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 27 april 2021. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 30 april 2021.

   Punkt 9 Val av styrelse samt revisor

  Valberedningen föreslår omval av Anders Hedin, Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och Uwe Löffler som styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Beslut vid stämman sker individuellt för samtliga föreslagna ledamöter. Valberedningen föreslår att Claes-Göran Nilsson omväljs till styrelsens ordförande.

  Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2022 med Daniel Algotsson som fortsatt huvudansvarig revisor.

  Punkt 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn              

  Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget, för perioden till och med utgången av årsstämman 2022, skall utgå oförändrat med 150 000 kronor (150 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 75 000 kr (75 000 kronor) vardera till styrelsens övriga ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

  Punkt 11 Beslut om principer för utseende av valberedning

  Valberedningen föreslår att befintliga principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen skall fortsatt gälla.

  Punkt 12 Beslut om ersättning till ledande befattningshavare            

  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigade för styrelsen att fatta beslut om ersättningar till ledande befattningshavare på marknadsmässiga villkor.

  Punkt 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission

  Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om att genomföra en företrädesemission. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många A- och eller B-aktier kunna ges ut som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

  Handlingar

  Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Mölndal från och med den 26 mars 2021. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

  Mölndal i mars 2021

  Consensus Asset Management AB (publ)

  Styrelsen