Kallelse till årsstämma 2018

Pressmeddelande
Mar 26, 2018

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till årsstämma

fredagen den 27 april 2018 kl. 14:00. Inregistrering startar kl. 13:30. Kaffe och kaka serveras i anslutning till årsstämman. Plats: Hedin Bil, Restaurang Break, Norra Långebergsgatan 2, Västra Frölunda.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

 

 • dels den 21 april 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 • dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast fredagen den 20 april 2018, kl. 17:00.

 

Anmälan kan ske skriftligen under adress Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal, per telefon 031-745 50 00,

eller per e-post till info@consensusam.se.

 

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan till förvaltaren.

 

Dagordning

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut:
  om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b. behandlingen av vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 9. Val av styrelse samt revisor.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 11. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission.
 13. Beslut om inrättande av valberedning enligt föreslagna principer.
 14. Övriga frågor.
 15. Stämmans avslutande.

 

Styrelsens förslag:

 

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.

 

Punkt 9

Styrelsen föreslår som revisor omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Daniel Algotsson som ansvarig revisor.

 

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigade för styrelsen att fatta beslut om ersättningar till ledande befattningshavare på marknadsmässiga villkor.

 

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att vid behov fatta beslut om att genomföra en företrädesemission med en maximal utspädningseffekt om 10%. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor i syfte att öka det egna kapitalet för att klara kapitalkravet vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet kan utnyttjas före nästa årsstämma.

 

Punkt 13

Styrelsen föreslår att stämman beslutar inrätta en valberedning enligt följande.

 

Valberedningen ska i första hand bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna. Om ägare vill avstå ska plats erbjudas nästkommande största ägare. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande ska ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

 

Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna, och om en ny aktieägare efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta om att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

 

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

 1. förslag till ordförande vid årsstämman
 2. förslag till styrelse
 3. förslag till styrelseordförande
 4. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 5. förslag till revisorer
 6. förslag till arvode för bolagets revisorer
 7. eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning

 

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget dock kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

 

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Mölndal från och med den 28 mars 2018. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Mölndal i mars 2018.

Styrelsen                                                                                              


För mer information:

Peter Skarestad
CFO
031 745 50 51
peter.skarestad@consensusam.se
www.consensusam.se