Kallelse till årsstämma 2017

Pressmeddelande
Mar 9, 2017

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 april 2017 kl. 11.00. Plats: Hedin Bil, Restaurang Break, Norra Långebergsgatan 2, Västra Frölunda.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

 • dels den 31 mars 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 • dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast fredagen den 31 mars 2017, kl. 17:00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal, per telefon 031-745 50 00, fax 031-745 5099 eller per e-post till peter.skarestad@consensusam.se alternativt info@consensusam.se.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 mars 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan till förvaltaren.

Dagordning

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut:
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b. behandlingen av vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 9. Val av styrelse/styrelsesuppleant samt i förekommande fall revisor/revisorer och revisorssuppleant/revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 11. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission.
 13. Beslut om ändring i bolagsordningen
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag:

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.

Punkt 9

Styrelsen föreslår som revisor omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Daniel Algotsson som ansvarig revisor.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigade för styrelsen att fatta beslut om ersättningar till ledande befattningshavare på marknadsmässiga villkor.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att vid behov fatta beslut om att genomföra en företrädesemission med en maximal utspädningseffekt om 10%. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor i syfte att öka det egna kapitalet för att klara kapitalkravet vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.

Punkt 13

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen:

 • borttagande av skrivning i verksamhetsbeskrivningen om “Agerande som Certified Adviser”, då denna verksamhet inte längre bedrivs av bolaget.
 • bolagets säte ändras från Göteborg till Mölndal.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016 samt den föreslagna nya bolagsordningen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Mölndal från och med den 16 mars 2017. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Filer för nedladdning

Ny bolagsordning

Presentation årsstämma

Mölndal i mars 2017.
Styrelsen


För mer information:

Peter Skarestad
CFO
031 745 50 51
peter.skarestad@consensusam.se
www.consensusam.se