Extra bolagsstämma i Consensus Asset Management AB (publ)

Pressmeddelande
Jul 7, 2023

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 augusti 2023 kl. 10:00. Inregistrering startar kl. 09:30. Plats: Hedin Group AB, Betagatan 2, Mölndal.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

– dels den 4 augusti 2023 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
– dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast torsdagen den 10 augusti 2023.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Consensus Asset Management AB (publ), Box 2114, 431 02 Mölndal, per telefon 031-745 50 00, eller per e-post till bolagsstamma@consensusam.se.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 3 augusti 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan till förvaltaren.

För information om hur personuppgifterna behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Framläggande och godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringspersoner och en protokollförare.
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning med avseende på gränserna för antalet styrelseledamöter.
  8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Claes-Göran Nilsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7. Ändring av bolagets bolagsordning.
Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning (§ 7) ändras med avseende på antalet styrelseledamöter på så sätt att styrelsen ska bestå av 4-10 ledamöter med 0-10 suppleanter, istället för nuvarande 5-10 ledamöter med 0-10 suppleanter.

 Punkt 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Vid årsstämman 24 april 2023 beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och att omvälja samtliga styrelseledamöter, Anders Hedin, Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och Uwe Löffler. Claes-Göran Nilsson omvaldes som styrelsens ordförande. En av de på årsstämman valda ledamöterna har utträtt på egen begäran.

Valberedningen föreslår nu att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag till beslut och Bolagsordningen som kommer framläggas till beslut på stämman kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman på bolagets kontor i Mölndal. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Mölndal i juli 2023
Consensus Asset Management AB (publ)
Styrelsen