Delårsrapport januari – september 2023

Pressmeddelande
Oct 27, 2023

Utfallet för kvartalet innebar en omsättning på 12,5 Mkr (11,6 Mkr) med ett rörelseresultat om -5,9 Mkr (-6,0). Under de första nio månaderna har omsättningen ökat till 49,8 Mkr (42,7) och resultatet har förbättrats till -6,3 Mkr (-10,2).

Bolagets finans- och räntenetto har förbättrats kraftigt jämfört med föregående år. Nettoresultat från finansiella placeringar per 30 september uppgick till -0,2 Mkr (-9,8) och räntenettot har samtidigt ökat till 0,5 Mkr (0,1).

Stabil ökning av förvaltningsintäkter, men lägre courtageintäkter
Bolagets fasta förvaltnings- och försäkringsavgifter ökade under kvartalet med 11 % till 6,2 Mkr (5,6). För årets första nio månader blev ökningen 9 % till 18,9 Mkr (17,3). Aktiecourtaget föll under kvartalet i samklang med det rådande marknadsklimatet med -45 % till 0,9 Mkr (1,7). För årets första nio månader minskar courtageintäkterna med -28 % till 7,8 Mkr (10,8).

Fonderna
Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder uppgår per 0930 till cirka 1 100 Mkr (1 600), varav cirka 635 Mkr i Consensus Småbolag.

Den negativa utvecklingen för aktiecourtage och fondvolymen beror på fallande börskurser vilket lett till mindre aktiehandel och förvaltat fondkapital.

Vi fortsätter attrahera nya kunder
Inflödet av nytt kapital ligger hittills i år på cirka 1,1 miljarder kronor.

Det förvaltade kapitalet i depåer uppgår efter kvartalets utgång till cirka 9,5 miljarder kronor (10,5).

1 juli – 30 september
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 12,5 Mkr (11,6).
Rörelseresultatet uppgick till -5,9 Mkr (-6,0).
Resultat per aktie uppgick till -0,74 kr (-0,67).

1 januari – 30 september
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 49,8 Mkr (42,7).
Rörelseresultatet uppgick till -6,3 Mkr (-10,2).
Resultat per aktie uppgick till -0,83 kr (-1,44).

För mer information kontakta:
Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se