Delårsrapport januari – september 2022

Pressmeddelande
Oct 27, 2022

Underliggande verksamhet fortsätter sin tillväxt
Utfallet för kvartalet blev en omsättning om 11,6 Mkr (27,7) och ett rörelseresultat om -6,0 Mkr (8,6). Totalt för de första nio månaderna landade omsättningen på 42,7 Mkr (150,7) med ett rörelseresultat på -10,2 Mkr (73,9). Resultatförsämringen förklaras i huvudsak av avsaknaden av rörliga intäkter och ett försvagat finansnetto från bolagets placerade medel. Resultat före finansiella poster uppgick till -0,5 Mkr.

Med stigande räntor, högre energipriser, fallande huspriser och en brant stigande inflation i kombination med fallande börskurser ökade andelen av kunderna som i den svåra och volatila tradingmiljön förhöll sig mer passiva än normalt.

Fasta förvaltnings- och försäkringsavgifter minskade till följd av sämre marknadsförutsättningar under kvartalet med 7% till 5,6 Mkr (6,0), men var oförändrade under de nio första månaderna på 16,9 Mkr (16,9).

Aktiecourtaget för kvartalet föll i och med den lägre aktiviteten till 1,7 Mkr (2,7). För årets första nio månader uppvisar aktiecourtaget dock en fortsatt fin tillväxt med 26% till 10,7 Mkr (8,5).

Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder minskade till följd av nedgång i innehaven under kvartalet till cirka 1,6 miljarder kronor (2,6). I denna nedåtgående marknaden uteblir de rörliga avgifterna vilka varit en drivande intäktspost senaste åren. Consensus fonder har dock överlag en lägre fast avgift än den genomsnittliga fonden vilket är positivt för alla fondsparare.

Den allt högre räntenivån kan ge positiva effekter inom strukturerade produkter där nu möjligheten för första gången på många år finns att erbjuda kapitalskyddade placeringar.

Just nu läggs extra stort fokus på att attrahera nya kunder och därmed öka affärsvolymen. Att hela tiden addera ny affärsvolym är kritiskt för nå ett lönsamt och stabilt resultat.

Ny affärsvolym uppgick till 265 Mkr under kvartalet och hittills i år uppgår tillväxten till 1,35 miljarder kronor, i linje med uppsatta mål. Det förvaltade kapitalet uppgår till oförändrade 10,5 miljarder kronor (10,5) plus externa fondkunder på ca 600 Mkr.

Under kvartalet har vi öppnat kontoret i Örebro som ett led i den fortsatta expansionen i Mälardalen.

Juli – september
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 11,6 Mkr (27,7).
Rörelseresultatet uppgick till -6,0 Mkr (8,6).
Resultat per aktie uppgick till -0,67 kr (0,89).

Januari – september
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 42,7 Mkr (150,7).
Rörelseresultatet uppgick till -10,2 Mkr (73,9).
Resultat per aktie uppgick till -1,44 kr (7,97).

För mer information kontakta:
Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se