Delårsrapport januari – mars 2022

Pressmeddelande
Apr 28, 2022

Under första kvartalet har det positiva börsklimatet hastigt förändrats till ett osäkert negativt scenario med stora kursfall där tillväxtbolag och verkstadsaktier sticker ut som de stora förlorarna. För Consensus innebär fallande börskurser att det förvaltade kapitalet i depåer och på fondförvaltningen minskar vilket således påverkar intäkterna. OMX index var som mest ner med -18,50 % men slutade kvartalet något bättre på -13,50 %. Börsnedgången under kvartalet har också inneburit att våra rörliga intäkter har uteblivit vilka varit en stor intäktskälla under både 2020 och 2021. Avsaknaden av rörliga intäkter är den enskilt största förklaringen till resultatminskningen. Bolaget har även en del av kassan exponerad mot aktiemarknaden, via bolagets fonder, vilka gått ner under perioden och därmed skrivits ned. Utfallet av bolagets finansnetto blev därför under perioden negativt med 3,4 Mkr. Underliggande verksamhet visar på ett positivt rörelseresultat före skatt med 1,4 Mkr.

Provisionsnettot har minskat till 19,3 Mkr (75,8) och rörelseresultatet till -2,0 Mkr (43,6).

I den positiva vågskålen har vi haft ett av de allra bästa kvartalen avseende ny affärsvolym, som ökade med 750 Mkr. Det totala förvaltade kapitalet ökade därmed, trots börsnedgången, med 20 % och uppgick till cirka 12 Mdkr (10) vid utgången av kvartalet vilket är i nivå med årsskiftet.

Fasta försäkrings- och förvaltningsintäkter ökade med 13 % till 6,0 Mkr (5,3).

I turbulenta tider sker initialt alltid en ökad aktivitet inom aktiehandeln i samband med omdispositioner. Aktiecourtaget följde det historiska mönstret och gick kraftigt upp under kvartalet med 61 % till nytt rekord på 5,4 Mkr (3,4).

Den totala fondvolymen minskade med cirka 580 Mkr till 2 180 Mkr (2 750) och största fond är fortsatt Consensus Småbolag med cirka 1 500 Mkr.

Strukturerade produkter ökade med 25 % till 3,4 Mkr (2,7). Avsättningen för att täcka eventuella återbetalningar av provisioner inom strukturerade produkter påverkade kvartalets resultat negativt med 1,6 Mkr och uppgår totalt till 8,3 Mkr (8,7).

Att börsen har toppar och dalar har i alla tider varit en del av förutsättningen för att bedriva framgångsrik kapitalförvaltning. Med ett allt större förvaltat kapital har Consensus kommande år, i en positiv marknad, alla möjligheter att fortsatt kunna leverera mycket goda resultat.

Januari – mars

Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 16,2 Mkr (77,2).
Rörelseresultatet uppgick till -2,0 Mkr (43,6).
Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (4,79).

För mer information kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se