Delårsrapport April – Juni 2021

Pressmeddelande
Aug 13, 2021

Consensus presterar åter ett starkt kvartal och inte minst ett rekord för första halvåret.

Omsättningen under Q2 uppgick till 45,8 (47,6) med ett rörelseresultat om 21,7 Mkr (24,4). Under första halvåret ökade omsättningen med 55 % till 123,0 Mkr (79,1) och rörelseresultatet med 75 % till 65,3 Mkr (37,4).

Under kvartalet har våra rörliga intäkter från fondförvaltningen uppgått till 26,0 Mkr (31) och är således en fortsatt en starkt bidragande faktor till det starka resultatet. Fondvolymen uppgår till cirka 2 700 Mkr per 30 juni 2021.

Fasta försäkrings- och förvaltningsintäkter växte under både kvartalet med goda 25 % och för halvåret med 20 % till 6,1 Mkr (4,9) respektive 10,9 Mkr (8,2).

Förvaltat kapital ökade till 10,7 miljarder kronor (7,5) och vi prickade vårt mål om ny affärsvolym om 150 Mkr i månaden.

Bolagets förvaltning av egna medel gav ett positivt finansnetto under kvartalet på 1,7 Mkr (0,0) och första halvåret på 2,8 Mkr (-0,5).

”Vi fortsätter även med vår organiska expansion och under tredje kvartalet tillträder fem nya rekryteringar samt att vi startar upp vårt nya kontor i Eskilstuna. Totalt bedöms årets rekryteringar belasta resultatet med 5 Mkr under 2021”.

– Patrik Soko, VD

April – juni
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 45,8 Mkr (47,6).
Rörelseresultatet uppgick till 21,7 Mkr (24,4).
Resultat per aktie uppgick till 2,29 kr (2,51 kr justerat för omvänd split).

Januari – juni
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 123,0 Mkr (79,1).
Rörelseresultatet uppgick till 65,3 Mkr (37,4).
Resultat per aktie uppgick till 7,08 kr (3,81 kr justerat för omvänd split).

För mer information kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se