Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Pressmeddelande
Aug 17, 2023

Utfallet för kvartalet blev en omsättning om 17,5 Mkr (14,9) och ett rörelseresultat som förbättrades till -0,1 Mkr (-2,3). Totalt för första halvåret landade omsättningen på 37,3 Mkr (31,1) och rörelseresultatet förbättrades till -0,4 Mkr (-4,3).

Nettoinflödet landade första halvåret på 550 Mkr. Det resulterade i att de fasta intäkterna ökade under kvartalet med 13 % till 6,4 Mkr (5,6) och under första halvåret med 9 % till 12,7 Mkr (11,7).

Finansnettot förbättrades kraftigt till -0,3 Mkr (-5,3) och första halvåret till 0,4 Mkr (-8,7) drivet av ett högre ränteläge och stabilare aktiemarknad.

Ökade kostnader för nyetableringar och allmän inflation

Vi har de senaste åren haft en kraftig tillväxt i antalet kontor och därmed även personalstyrkan som gått från 35 till 40 medarbetare. Nyetableringar innebär inledningsvis stigande kostnader för lokaler, möbler, IT och liknande kostnader.

Bolaget har under andra kvartalet återfört reserverade bonusar på totalt 4 Mkr vilket således påverkat resultatet positivt.

Fonderna
Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder uppgår per 0630 till ca 1 400 Mkr (1 700), varav ca 800 Mkr (1 100) i Consensus Småbolag. Förvaltningsresultatet har varit bra för blandfonden Lighthouse men även Globalfonden. I skymundan sticker dock certifikatet Consensus World Technology (CWT) ut med en avkastning på 41 %. CWT investerar främst i globala teknikorienterade bolag som Netflix, Alphabet och Sony.

Stigande förvaltningsintäkter men lägre aktiecourtage
Fasta förvaltnings- och försäkringsintäkter fortsatte sin fina tillväxttakt och ökade under kvartalet med 13 % till 6,4 Mkr (5,6) och för första halvåret blev ökningen 9 % till 12,7 Mkr (11,7). Aktiehandeln fortsatte att mattas under kvartalet och minskade till 2,5 Mkr (3,7) och under första halvåret till 6,9 Mkr (9,1). En allmän osäkerhet om hur marknaden skulle tolka den allt högre räntan, en allmän konjunkturoro tillsammans med den i princip stillastående börsen har spelat in i den lägre aktiviteten.

Strukturerade produkter
Vi har haft en period med lägre omsättning inom området, främst relaterat till de institutionella kunderna. När vi ser tillbaka på utfallet för bolagets emitterade produkter senaste åren så har utfallet i de allra flesta fall överträffat utvecklingen både på börsen och räntemarknaden. Provisionsintäkterna minskade under kvartalet till 1,2 Mkr (3,0) och för första halvåret till 3,2 Mkr (6,5).

Inflödet av affärsvolym fortsatt intakt
Positivt är att vi under första halvåret fortsatte med god kundtillströmning där affärsvolymen under halvåret netto ökade med 550 Mkr. Det förvaltade kapitalet ökade till 11,1 miljarder kronor (10,8).

Tvist avgjord
I slutet av juni kom domen i den tvist om cirka 30 Mkr som bolaget tidigare kommunicerat. Tvisten utföll till bolagets fördel vilket innebar att våra kostnader täcktes. I denna kvartalsrapporten har vi därför bokfört ersättningen för tvisten, cirka 3 Mkr under Övriga rörelseintäkter samt kostnaderna relaterade till tvisten på cirka 3 Mkr under Allmänna administrationskostnader.

Marknadsutsikt
När vi nu går in i andra halvåret så ser vi att börsen i princip pendlat några procent upp och ner och att uppgången som finns kom i början av januari. Stora globala bolag samt bankerna har överlag presterat bättre än övriga listade bolag. När börsen så småningom börjar se att det verkligen vänder för ekonomin så finns förutsättningar för en stabilare, bredare börsuppgång. Om det blir i slutet av 2023 eller först 2024 återstår att se. Som företag gynnas vi av en allmän börsuppgång.

Jag och mina dedikerade medarbetare kommer fortsätta vårt enträgna jobb med att analysera marknaden för att ge bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling av våra kunders portföljer.

1 april – 30 juni
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 17,5 Mkr (14,9).
Rörelseresultatet uppgick till -0,1 Mkr (-2,3).
Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,41).

1 januari – 30 juni
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 37,3 Mkr (31,1).
Rörelseresultatet uppgick till -0,4 Mkr (-4,3).
Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,77).

För mer information kontakta:
Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se