Consensus valberedning inför årsstämma den 26 april 2024

Pressmeddelande
Jan 12, 2024

Enligt gällande principer för utseende av valberedning i Consensus Asset Management AB (publ) (”Consensus” eller ”Bolaget”) skall valberedningen bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna eller aktieägar­grupperna i Bolaget.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedning

I valberedningen inför årsstämman 2024 ingår Claes-Göran Nilsson för Nilhome AB, Anders Hedin för Hedin Group AB och Uwe Löffler för Tastsinn AB.

Ordförande i valberedningen är Anders Hedin.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 15 mars 2024 via e-post till info@consensuam.se eller via post:

Consensus Asset Management AB
Valberedningen
Box 2114
431 02 Mölndal

Årsstämman 26 april 2024

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman dock senast 22 mars 2024. Begäran skall vara ställd till styrelsen och kan skickas via e-post till info@consensusam.se eller via post till:

Consensus Asset Management AB
Styrelsen
Box 2114
431 02 Mölndal