Consensus valberedning inför årsstämma den 24 april 2020

Pressmeddelande
Nov 12, 2019

Enligt gällande principer för utseende av valberedning i Consensus Asset Management AB (publ) (”Consensus” eller ”Bolaget”) skall valberedningen bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna eller aktieägar­grupperna i Bolaget.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedning

I valberedningen inför årsstämman 2020 ingår Claes-Göran Nilsson för Nilhome AB, Anders Hedin för Anders Hedin Invest AB och Staffan Gavel för Provobis Holding AB.

Ordförande i valberedningen är Anders Hedin.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 24 mars 2020 via e-post till info@consensuam.se eller under adress:

Consensus Asset Management AB
Valberedningen
Krokslätts Parkgata 4
431 68 Mölndal

Årsstämman 24 april 2020

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman dock senast 16 mars 2020. Begäran skall vara ställd till styrelsen och kan skickas via e-post info@consensusam.se eller via post till

Consensus Asset Management AB
Styrelsen
Krokslätts Parkgata 4
431 68 Mölndal