Consensus Asset Management AB omvänd vinstvarning för 2019

Pressmeddelande
Jan 21, 2020

Resultatet högre än marknadens förväntningar och presenterar nya finansiella mål

Under hela 2019 har Consensus kraftiga kundtillströmning fortsatt. Utöver detta har bolaget levererat höga rörliga fondförvaltningsresultat och verksamheten har utvecklats mycket positivt vilket sammantaget lett till ett kraftigt förbättrat resultat för 2019.

”Bolaget gör nu bedömningen att marknaden inte tagit hänsyn till bolagets positiva resultatutveckling, särskilt som den positiva trenden från Q3 fortsatt” – säger bolagets VD Patrik Soko

Omsättningen för Q4 bedöms preliminärt uppgå till ca 20 MSEK (17) med ett rörelseresultat på ca 4,4 MSEK (1,1) och preliminärt för helåret 2019 en omsättning på ca 71 MSEK (59)  med ett rörelseresultat om cirka 11,3 MSEK (2,7).

Consensus kommer att publicera bokslutskommunikén för 2019 fredagen den 28 februari.

Bolagets har starka finanser och med detta som bakgrund har styrelsen beslutat om nya finansiella mål. Bolaget har historiskt inte lämnat någon utdelning men styrelsen har nu beslutat om ett nytt finansiellt mål där minst 30 % av bolagets resultat skall delas ut till aktieägarna. Styrelsen kommer med anledning av detta föreslå att årets årsstämma beslutar om en utdelning till aktieägarna. Utöver detta kommer styrelsen att föreslå årsstämman en omvänd split om 1:100.

Denna information är insiderinformation som Consensus Asset Management AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-01-21.

 

För ytterligare information kontakta

Patrik Soko, VD                                        Claes-Göran Nilsson, styrelseordförande

0720-633256                                             0705-926145

Patrik.soko@consensusam.se