Bokslutskommuniké 2023

Pressmeddelande
Feb 23, 2024

Den stigande inflationen påverkade marknaderna mer än förväntat
Även 2023 blev ett speciellt förvaltningsår. I takt med stigande inflation följde de globala och svenska räntorna med uppåt vilket även satte sin prägel på världens börser. I Norden föll börskursen för många mindre och medelstora bolag som tillsammans med fastighetsbolag fick se sina kurser i många fall halveras eller ett ännu sämre utfall. Divergensen mellan små, mindre och stora bolags utfall slutade därför på en historiskt hög nivå.

Rörelseintäkterna ökade till 64,8 Mkr (58,2), men däremot minskade bolagets provisionsnetto till 56,0 Mkr (65,0). Rörelseresultatet förbättrades till -10,2 Mkr (-13,9).

Fasta förvaltnings- och försäkringsavgifter var oförändrade under kvartalet med 6,0 Mkr (6,0) och ökade med 7 % för helåret till 24,9 Mkr (23,3).

Bolagets finansnetto förbättrades kraftigt från minus 8,8 Mkr till plus 2,2 Mkr jämfört med förra året. Även räntenettot stärktes med nära 1 Mkr till 1,4 Mkr (0,4).

Bolaget har även initierat ett besparingsprogram som skall sänka kostnaderna med ca 5 % vid full effekt motsvarande runt 4 Mkr.

Fonderna
Consensus största fond, Consensus Småbolag, avkastade -17 % då fonden investerat en stor del av sitt kapital i tillväxtbolag där nedgången var stor och bred.

Consensus World Technology (CWT) presterade en toppavkastning med uppgång på 50,7 % och blandfonden Lighthouse hade ett bra år med en avkastning på 10 %.

Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder ökade under fjärde kvartalet med 90 Mkr och uppgår vid årsskiftet till 1,25 miljarder kronor (1,6).

Vi fortsätter attrahera nya kunder
Inflödet av nytt kapital under 2023 uppgick till 1,2 miljarder kronor och det förvaltade kapitalet vid årets utgång uppgår till cirka 9,5 miljarder kronor (11,5). Minskningen jämfört med föregående år förklaras av nedgången i två av våra fonder och att ett par större stiftelsekunder lämnat oss.


1 oktober – 31 december

Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 15,0 Mkr (15,5).
Rörelseresultatet uppgick till -3,9 Mkr (-3,6).
Resultat per aktie uppgick till 0,36 kr (0,25).

1 januari – 31 december
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 64,8 Mkr (58,2).
Rörelseresultatet uppgick till -10,2 Mkr (-13,9).
Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-1,19).
Vinstutdelning om 0,00 kr (0,00) per aktie föreslås årsstämman.

För mer information kontakta:
Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se