Bokslutskommuniké 2022

Pressmeddelande
Feb 24, 2023

Med en turbulent börs- och räntemarknad bakom oss blickar vi framåt
Omsättningen föll kraftigt under kvartalet till 15,5 Mkr (52,9) och landade för helåret på 58 Mkr (204) och rörelseresultatet på – 13,9 Mkr (99,6). I resultatet ligger ett negativt finansnetto -8,8 Mkr (5,5) som främst beror på att delar av överskottslikviditeten placerats i våra egna aktiefonder. I jämförelsetalet för både kvartal och helår ska man ta hänsyn till att vi inte fått några rörliga intäkter från våra fonder som under 2021 genererade intäkter på 120 Mkr.

Vår organiska tillväxt har fortsatt och inflödet av kundvolymer håller i stort sett samma fina takt som tidigare år och landade på dryga 1,7 miljarder kronor. Inflödet kompenserade dock inte fullt ut nedgången på marknaden så det förvaltade kapitalet minskade med cirka -4 % och uppgår vid årsskiftet till cirka 11,5 miljarder kronor (12).

Fasta förvaltnings- och försäkringsavgifter minskade under kvartalet med -7,5 % till 6,0 Mkr (6,5) och totalt för året med låga -0,6 % till 23,3 Mkr (23,4).

Aktiecourtaget ökade under året med 22 % till 14,2 Mkr (11,6).

Ersättningar kopplade till pensionsaffären ökade med 46% till 4,7 Mkr (3,2).

Under 2022 hade några av fonderna med inriktning mot tillväxtbolag ett motigt år med relativt stora nedgångar vilket resulterat i avsaknaden av rörliga intäkter (120). På den positiva sidan sticker Consensus Lighthouse ut med ett bra förvaltningsresultat som överträffade merparten av stora blandfonder. Nedgången stannade på endast -5,70 %. Även Consensus Global gjorde ett bra förvaltningsår med -7 %.

Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder var under kvartalet oförändrat och uppgår vid årsskiftet till 1,6 miljarder kronor (2,8) varav 1 miljarder kronor (2) utgör Consensus Småbolag.

Området strukturerade produkter omsatte fjärde kvartalet 4,3 Mkr (4,3) och totalt för året hamnade omsättningen på 9,2 Mkr (12,9).

Bolagets förvaltning av kassan sker via bankkonton, räntefonder och bolagets egna aktiefonder. Främst aktiefonderna har haft ett svagt år vilket är den huvudsakliga anledningen till det negativa finansnettot för helåret på -8,8 Mkr (5,5). Finansnettot under Q4 vände till positivt utfall om 1,0 Mkr (1,8). Givet ett högre ränteläge och ett positivare marknadsklimat finns förutsättningar till ett klart förbättrat finansnetto under 2023.

Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning för räkenskapsåret 2022 (4,0 + 3,9 kr).

Bolaget har sedan i somras haft ett krav på ca 30 Mkr som bestridits. Motparten har i anslutning till årsskiftet påkallat ett skiljeförfarande. Consensus gör fortsatt bedömningen att ärendet och kunden har hanterats på ett korrekt sätt och därmed bestridit kravet på ett antal grunder. Under 2022 har bolaget tagit advokatkostnader kopplade till tvisten på ca 350 Tkr.

Oktober – december
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 15,5 Mkr (52,9).
Rörelseresultatet uppgick till -3,6 Mkr (25,7).
Resultat per aktie uppgick till 0,25 kr (0,21).

Januari – december
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 58,2 Mkr (203,7).
Rörelseresultatet uppgick till -13,9 Mkr (99,6).
Resultat per aktie uppgick till -1,19 kr (8,19).

För mer information kontakta:
Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se