Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande
Feb 26, 2021

Finansiell information


Oktober – december
–          Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 80,5 Mkr (19,9).
–          Rörelseresultatet uppgick till 57,7 Mkr (4,5).
–          Resultat per aktie uppgick till 3,61 kr (0,0007).


Januari – december
–          Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 226,5 Mkr (71,4).
–          Rörelseresultatet uppgick till 132,9 Mkr (11,5).
–          Resultat per aktie uppgick till 10,25 kr (0,0075).
–          Vinstutdelning om 8,50 kr (0,00) per aktie föreslås årsstämman, totalt 64,78 Mkr (0,00).
–          Vinstutdelningen består av 5,00 kr ordinarie och 3,50 kr extra utdelning per aktie.

VD:s kommentar
2020 blev året som förändrade oerhört många delar i vår omvärld och utsatte många branscher för extrema prövningar. Finansmarknaden hörde inte till något undantag utan var under främst mars månad under mycket hög stress med kraftigt fallande börskurser och en obligationsmarknad där ett stort säljtryck och få köpare skapade stora problem för många räntefonder. “Säkra” ränteplaceringar fick i stort sett samma negativa utveckling som aktiemarknaden. Kriserna har dock löpande avlöst varandra under de senaste 20 åren så centralbankerna stöttade marknaden snabbt med gigantiska stimulanspaket och utökade obligationsköpen allt längre ner på riskskalan vilket fick marknaden åter i balans. Dessa åtgärder i kombination med att många bolag snabbt vidtog åtgärder samt att digitaliseringen tog fart medförde att börserna återhämtade sig och i spetsen gick bolag som gynnades av just digitaliseringsvågen. Bolagets förvaltare var tidiga med att investera i bolag med en hög digitaliseringsgrad, hög tillväxt och vars produkter gynnades av pandemin. Dessa bolagsval föll väldigt väl ut, så förvaltningsresultaten i främst fonderna blev extremt goda och gav bolaget mycket höga förvaltningsintäkter vilket är en viktig förklaring till årets mycket starka resultat. Även media har uppmärksammat framgångarna och ställer allt mer börsrelaterade frågor till vårt förvaltarteam.

Kundtillströmningen var fortsatt på hög nivå på alla våra kontor och vi får kunder till alla våra kundgrupper av privatpersoner, företag, institutioner och stiftelser. Vi ser också att allt fler kunder med större kapital söker sig till oss både direkt som helkunder men även indirekt via ägande i våra fonder som ökat med ca 6 000 sparare under året. Tillväxttakten av förvaltat kapital är därför fortsatt hög och får genomslag i exempelvis stigande förvaltningsintäkter.

Hållbarhetsfrågorna kommer allt oftare upp som viktiga parametrar. I den mån det är möjligt, så kommer många bolag av överlevnadsskäl förändra sin verksamhet mot en mer hållbar profil. Det är fortsatt väldigt komplicerat att på ett korrekt sätt mäta ett bolags påverkan på miljön. Vi använder oss av olika screeningprocesser och köper även in externa analysverktyg för att utvärdera hur marknaden ser på hållbara bolag. Vi som tjänsteföretag kan bidra med hög grad av digitalisering i verksamheten, elfordon i vår tjänstebilspark, resa på ett klimatsmart sätt och uppmuntra samt ge vår personal förutsättningar till att ta hand som sig med exempelvis träning.

Pandemin har också inneburit ändrade arbetssätt. Vi lägger normalt stor vikt vid det personliga mötet och satsar mycket på olika former av event. Det mesta av detta blev inställt under året. Istället blev videomöten det nya sättet att mötas på. Effektivt, men den personliga touchen i mötet försvinner. Pandemin har dock visat att verksamheter fungerar alldeles utmärkt även när medarbetare och kunder möts på distans. En stor fara för företagen är att dess själ och kultur kan utarmas. Framtidens kundmöten formas troligen som en kombination av digitala och fysiska möten.

Vi har fortsatt investerat i och förbättrat interna system för kontroller och hantering av kunder. IT-kostnader ökar successivt men möjliggör också att bolaget kan växa under kontrollerade former. Vi befinner oss i en bransch som ställer höga legala krav. Vi har också varit noga med att värna om vår personals hälsa och merparten av personalen har därför under stora delar av 2020 erbjudits arbeta hemifrån.

Avslutningsvis vill jag tacka alla kunder som ger mig och mina medarbetare förtroendet att lotsa dem på de föränderliga marknadsplatser som världens börser och räntemarknader utgör.

Patrik Soko
Verkställande direktör

Årets fjärde kvartal blev bolagets i särklass bästa och bidrog till att bolaget för 2020 presterade ett historiskt starkt resultat. Rörelseintäkterna för fjärde kvartalet ökade med 304 % till 80,5 Mkr (19,9) samtidigt som rörelseresultatet ökade med 1 176 % till 57,7 Mkr (4,5). För helåret ökade rörelseintäkterna med 217 % till 226,5 Mkr och rörelseresultatet med 1 055 % till 132,9 Mkr.

Fortsatt stark utveckling för våra fonder och erhållna fondutmärkelser
Bolagets fonder levererade en mycket stark avslutning på året vilket gav andelsägarna en rekordhög avkastning. De rörliga fondintäkterna ökade kraftigt under kvartalet och uppgick till 61 Mkr (13) varav större delen från Consensus Småbolag. Även Consensus Sverige Select och Consensus Lighthouse överträffade sina benchmark vilket gav rörliga intäkter från dessa fonder. Totalt för 2020 uppgick de rörliga fondintäkterna till 159 Mkr (12,5). Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder har under kvartalet ökat med 22 % och uppgår per 31 december till 2,4 miljarder kronor (1,9 per 30 september) varav 1,6 miljarder kronor utgör Consensus Småbolag.

Consensus Småbolag och Consensus Sverige Select avslutade 2020 fortsatt som nummer ett inom sina respektive kategorier hos Morningstar. Fondmarknaden utsåg även Consensus Småbolag till bästa Nordenfond, vilket har stort reklamvärde. Att Consensus Sverige Select också hade den högsta avkastningen bland cirka 170 Sverigefonder är en stor bedrift och det var endast på grund av för kort historik som den inte kunde utses till årets Sverigefond.

Vi avslutade året med reklamkampanjer hos Avanza och vi ser att dessa får effekt på antalet nya kunder och potentialen är fortsatt stor att attrahera nytt sparkapital.
Avkastning för bolagets fonder 2020 blev enligt följande:
Consensus Småbolag A                              94,66 %
Consensus Sverige Select A                       51,52 %
Consensus Global Select A                         3,89 %
Consensus Lighthouse Asset A                   3,75 %

Förvaltningsintäkter och kapital under förvaltning
Fasta förvaltnings- och försäkringsintäkter ökade under kvartalet med stöd av en stigande börs med
47 % till 5 Mkr (3,4) och totalt för 2020 med 32 % till 18 Mkr (13,6).

När vi summerar 2020 så ser vi åter att inflödet av kundvolymer fortsatt i samma fina takt som tidigare år, det vill säga med 150 – 200 Mkr per månad. Efter en uppgång med cirka 800 Mkr under fjärde kvartalet uppgår det totalt förvaltade kapitalet till cirka 9 miljarder kronor per 31 december 2020.

Strukturerade produkter
De strukturerade produkterna avslutade året med ett antal emissioner främst mot det institutionella segmentet. Utifrån marknadens utveckling gör vi bedömningen att vi under året tagit marknadsandelar och flyttat fram våra positioner. Fjärde kvartalet omsatte området 2,8 Mkr (0,7) och totalt för året hamnade omsättningen på 15,1 Mkr (15,0). Reserveringen kopplad till eventuell återbetalning av provisioner uppgår per 31 december 2020 till 9,4 Mkr (10,5) vilket innebär att avsättningarna minskat med 1,1 Mkr under året.

Finansnetto
Det starka resultatet har inneburit att bolaget för närvarande har en överlikviditet vilken i huvudsak har placerats i räntebärande instrument och bolagets egna fonder. Räntenetto och nettoresultat från finansiella transaktioner har bidragit positivt med 2,95 Mkr (0,25) under året.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Inledningen på 2021 har varit fortsatt mycket positiv för våra fonder vilket redan resulterat i rörliga fondersättningar på cirka 40 Mkr fram till mitten av februari.

Bolaget har även rekryterat en senior private banker och en förvaltare till kontoren i Mölndal och Malmö. De påbörjar sina anställningar under andra kvartalet.

Utöver detta lämnas ingen övrig prognos över verksamhetens utveckling.