Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Consensus Asset Management AB (publ)

Pressmeddelande
May 4, 2020

Styrelsen i Consensus Asset Management AB har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara måndagen den 11 maj 2020. Stämman beslutade om sammanläggning av aktier av serie A och serie B, så kallad omvänd split, enligt styrelsens förslag innebärande att 100 befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:100. Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier vara 7 621 603 stycken med ett kvotvärde om 5.

Ordinarie bolagsstämman i Consensus Asset Management beslutade den 24 april 2020 om sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att ett hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier.

  • Sista dagen för handel i Consensus Asset Managements aktie innan sammanläggningen är torsdagen den 7 maj 2020
  • Första dag för handel i Consensus Asset Managements aktie efter sammanläggning är fredagen den 8 maj 2020, vilket innebär att aktiekursen från och med den 7 maj 2020 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen
  • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer Consensus Asset Management aktie att byta ISIN-kod. Från och med fredagen den 8 maj 2020 handlas Consensus B med den nya ISIN-koden SE0014400503.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 762 160 444 till 7 621 603 aktier med ett kvotvärde om 5 per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav per avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med ett hundra kommer att avrundas uppåt utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Soko, VD                                        Claes-Göran Nilsson, styrelseordförande

0720-633256                                            0705-926145

Patrik.soko@consensusam.se