Övriga riktlinjer

Ersättningspolicy

Information om ersättningar i Consensus Asset Management AB (publ) 2015

Consensus Asset Management AB (Consensus) är värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. 

Consensus erbjuder genom sin verksamhet tjänster inom kapitalförvaltning, värdepappershandel och corporate finance med målsättningen att erbjuda sina kunder kvalitativa tjänster inom dessa områden med goda förutsättningar till en god avkastning och värdetillväxt. Verksamheten bedrivs med ett uttalat mål att ha en hög servicenivå gentemot alla kunder.

Kompetenta och engagerade medarbetare är betydande till att skapa värde för Consensus kunder och därmed bidra till bolagets långsiktiga utveckling och Consensus verkar i en marknad om stark konkurrens om kvalificerad personal.  Bolaget har utifrån detta fastställt riktlinjer för en generell ersättningspolicy för bolagets anställda och Consensus ersättningsmodells huvudsyfte är att att stödja en långsiktig utveckling av bolaget och värdeskapande för bolagets kunder.

Styrelsen i Consensus har beslutat en ersättningspolicy som reglerar fasta och rörliga ersättningar till personalen. Policy gäller för ersättningssystem hos Consensus och gäller för samtliga anställda. Instruktionen utgår från artikel 27 i den delegerade förordningen till MiFID 2 samt från Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2017:2 om ersättningssystem i värdepappersbolag.

Ersättningspolicyn i Consensus har innan den antogs av styrelsen lämnats till bland annat funktionerna för kontroll av risk, regelefterlevnad liksom till VD för synpunkter och kommentarer. Innan beslut om större förändringar av policyn fattas ska synpunkter inhämtas från åtminstone de funktionerna i företaget. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp. Styrelsens beslut ska beredas av en VD som utsetts av styrelsen att ansvara för detta

Mångfaldspolicy för styrelsen

Bolaget ska när det tillsätter styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper. Tanken med detta är att styrelsen ska ha ett brett perspektiv vid diskussioner och fattande av beslut avseende Bolaget.

ErsättningspolicyMångfaldspolicy för styrelsen