Investor Relations

För mer ekonomisk information och datum för nästa kvartalsrapport, se vår sida på Spotlight Stock Market


Villkor & Anvisningar


OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION ANGÅENDE KAPITALTÄCKNING

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag ska följande information – upprättad i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 om tekniska standarder – lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på www.consensusam.se.

Uppgifter redovisas för Consensus Asset Management AB, org.nr. 556474-6518, per 2018-06-30.

Risker och riskhantering av olika slag är en integrerad del av Consensus verksamhet. I årsredovisningen för 2017 under avsnittet ”Bokslutskommentarer och noter” framgår en utförligare beskrivning av bolagets risker och riskhantering.

  
Tsek, 2018-06-30
Kärnprimärkapital:
Aktiekapital
37 712
Överkursfond
3 907
Periodiseringsfond
4 939
Skattefordran
– 2 200
Balanserat resultat
-3 545
Periodens förlust
0
Immateriella anläggningstillgångar
– 10 841
Kärnprimärkapital
29 972
Supplementärt kapital
117
Summa kärnprimär- och supplementärt kapital
30 089
Riskvägt exponeringsbelopp
102 185

  
Tsek, 2018-06-30
Kapitalkravsberäkning
Steg 1
Kärnprimärkapital
29 972
– 4,5% av riskvägt exponeringsbelopp
– 4 598
– kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp
– 2 555
22 819
Steg 2
Primärkapital
29 972
- 6% av riskvägt exponeringsbelopp
– 6 131
– kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp
– 2 555
19 359
Steg 3
Kärnprimär- + supplementärt kapital
30 089
- 8% av riskvägt exponeringsbelopp
– 8 175
– kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp
– 2 555
19 359

Kapitalrelationer (procent) och kapitalbuffert 
2018-06-30
Kärnprimärkapital
29,33%
Primärkapital
29,33%
Total Kapitalrelation
29,45%