Investor Relations

För mer ekonomisk information, aktiekurs och datum för nästa kvartalsrapport, se vår sida på Spotlight Stock Market


Valberedning

Valberedningen ska i första hand bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna. Om ägare vill avstå ska plats erbjudas nästkommande största ägare. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande ska ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna, och om en ny aktieägare efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta om att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

  1. förslag till ordförande vid årsstämman
  2. förslag till styrelse
  3. förslag till styrelseordförande
  4. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  5. förslag till revisorer
  6. förslag till arvode för bolagets revisorer
  7. eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget dock kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Klicka här för att komma till pressreleasen för valberedningen 2019


Villkor & Anvisningar


OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION ANGÅENDE KAPITALTÄCKNING

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag ska följande information – upprättad i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 om tekniska standarder – lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på www.consensusam.se.

Uppgifter redovisas för Consensus Asset Management AB, org.nr. 556474-6518, per 2018-09-30.

Risker och riskhantering av olika slag är en integrerad del av Consensus verksamhet. I årsredovisningen för 2017 under avsnittet ”Bokslutskommentarer och noter” framgår en utförligare beskrivning av bolagets risker och riskhantering.

  
Tsek, 2018-09-30
Kärnprimärkapital:
Aktiekapital
37 712
Överkursfond
3 907
Periodiseringsfond
4 939
Skattefordran
– 2 200
Balanserat resultat
-3 545
Periodens förlust
0
Immateriella anläggningstillgångar
– 10 396
Kärnprimärkapital
30 417
Supplementärt kapital
93
Summa kärnprimär- och supplementärt kapital
30 510
Riskvägt exponeringsbelopp
108 169

  
Tsek, 2018-09-30
Kapitalkravsberäkning
Steg 1
Kärnprimärkapital
30 417
– 4,5% av riskvägt exponeringsbelopp
– 4 868
– kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp
– 2 704
22 845
Steg 2
Primärkapital
30 417
- 6% av riskvägt exponeringsbelopp
– 6 490
– kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp
– 2 704
21 223
Steg 3
Kärnprimär- + supplementärt kapital
30 510
- 8% av riskvägt exponeringsbelopp
– 8 654
– kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp
– 2 704
19 152

Kapitalrelationer (procent) och kapitalbuffert 
2018-09-30
Kärnprimärkapital
28,12%
Primärkapital
28,12%
Total Kapitalrelation
28,21%