Investor Relations

För mer ekonomisk information och datum för nästa kvartalsrapport, se vår sida på Aktietorget.


Villkor & Anvisningar


OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION ANGÅENDE KAPITALTÄCKNING

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag ska följande information – upprättad i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 om tekniska standarder – lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på www.consensusam.se.

Uppgifter redovisas för Consensus Asset Management AB, org.nr. 556474-6518, per 2017-12-31.

Risker och riskhantering av olika slag är en integrerad del av Consensus verksamhet. I årsredovisningen för 2017 under avsnittet ”Bokslutskommentarer och noter” framgår en utförligare beskrivning av bolagets risker och riskhantering.

  
Tsek, 2017-12-31
Kärnprimärkapital:
Aktiekapital
37 712
Överkursfond
3 907
Periodiseringsfond
4 939
Skattefordran
– 2 200
Balanserat resultat
-11 737
Periodens förlust
0
Immateriella anläggningstillgångar
– 11 732
Kärnprimärkapital
20 889
Supplementärt kapital
166
Summa kärnprimär- och supplementärt kapital
21 055
Riskvägt exponeringsbelopp
107 701

  
Tsek, 2017-12-31
Kapitalkravsberäkning
Steg 1
Kärnprimärkapital
20 889
– 4,5% av riskvägt exponeringsbelopp
– 4 847
– kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp
– 2 693
13 350
Steg 2
Primärkapital
20 889
- 6% av riskvägt exponeringsbelopp
– 6 462
– kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp
– 2 693
11 734
Steg 3
Kärnprimär- + supplementärt kapital
21 055
- 8% av riskvägt exponeringsbelopp
– 8 616
– kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp
– 2 693
9 746

Kapitalrelationer (procent) och kapitalbuffert 
2017-12-31
Kärnprimärkapital
19,40%
Primärkapital
19,40%
Total Kapitalrelation
19,55%