Intressekonflikter

Intressekonflikter och Incitament

Consensus Asset Management AB (Consensus) arbetar löpande med att identifiera och eliminera intressekonflikter genom införande av regler och uppbyggnad av kontrollsystem för att kunder ska kunna känna sig trygga i sina affärer med bolaget. Olika parter på en marknad strävar efter att tillvarata sina egna intressen.

Olikheten i behov, mål och intressen är ett viktigt skäl till att marknader finns och fungerar. Intressekonflikter behöver inte vara skadligt i sig men kan uppkomma när någon har flera olika motstående intressen att tillvarata samtidigt. Risken för hur intressekonflikter uppstår påverkas av hur verksamheten är organiserad och hur regler och kontrollsystem är beskaffade. Värderingar och normer påverkar kontrollmiljön och möjligheten att hantera intressekonflikter.

Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska Consensus vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera sådana intressekonflikter som uppstår vid tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster och förhindra att kunders intressen påverkas negativt av uppkomna intressekonflikter. För att undvika och hantera intressekonflikter har Consensus bland annat fastställt interna instruktioner och etiska riktlinjer. Consensus har också fastställt policy för hantering av intressekonflikter, av vilken det bland annat framgår att det åligger varje anställd hos Consensus att identifiera förekomsten av eventuell intressekonflikt inför erbjudande av tjänst till kund och att tillse att affär inte genomförs som medför intressekonflikt. Ingen anställd får hantera affärer där den anställde eller närstående person har intressen som kan leda till en intressekonflikt.

En struktur för ansvarsfördelning och styrning för att undvika intressekonflikter har upprättats inom Consensus genom åtskillnad av olika funktioner i bolaget.  ”Kolliderande” sälj- och/eller köpuppdrag” vad avser värdepappersaffärer har, vid arrangerande av egna strukturerade produkter samt vid rådgivning av fonder där ersättningsnivåerna kan skilja sig åt, identifierats särskilt som områden där intressekonflikter skulle kunna uppstå.

För fullständig information om bolagets policy för hantering av intressekonflikter, erhålls sådan genom att kunden ifråga efterfrågar fullständig information av Consensus, exempelvis hos kundens personliga rådgivare.

Incitament

Consensus har avtal med depåbank och externa leverantörer. Consensus får i samband med detta viss ersättning från depåbank och leverantören. I normalfallet 25-75 % av erlagda courtage och fondavgifter samt 100 % av fast och resultatbaserad avgift. Ersättningen är utformad på ett sådant sätt att kundernas intressen tillvaratas.

Beträffande strukturerade produkter erhåller Consensus en ersättning som varierar mellan olika produkter. Arvodet är normalt 0,1-1,2 % per år av produktens pris. Arvodet bestäms vid affärstillfället och då rådande affärsläge och ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Exempel på kostnadsberäkning: Om den genomsnittliga ersättningen per år uppgår till 0,5 % och produktens livslängd är 4 år utgår ett arvode om (4*0,5 %) x nominellt belopp. En investering om 1 miljon kr har då ett arrangörsarvode om 20 000 kr. Obligationen belastas inte med några löpande årliga avgifter.

För närmare information vad som gäller beträffande incitament erhålls sådan genom att kunden ifråga efterfrågar sådan information av Consensus, exempelvis hos kundens personliga mäklare.

Ansvarsförsäkring

Consensus har ansvarsförsäkring hos f n IF Skadeförsäkring AB. Försäkringen inkluderar bl a verksamhetsansvar med 10 000 000  kr per skada dock maximerat till två gånger försäkringsbeloppet och professionsansvarsförsäkring där försäkringsbeloppet per skadehändelse är 10 000 000 kr maximerat till fem gånger försäkringsbeloppet under avtalstiden.