Intern kontroll & riktlinjer

Intern kontroll & riktlinjer

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets riskorganisation och att verksamheten bedrivs med god intern kontroll. Detta säkerställs genom tre funktioner – oberoende granskning, övervakning och kontroll samt risk och regelefterlevnad. Styrelsen har risk- och compliance-avdelningarna, externa revisorer samt internrevision till sitt förfogande och vars uppgifter är att kontrollera att av styrelsen utfärdade riktlinjer och gällande lagstiftning efterlevs.

I enlighet med styrelsens riktlinjer skall Bolagets verksamhet bedrivas på ett etiskt ansvarsfullt och professionellt sätt samt följa gällande regler för verksamheten och styrelsen förutsätter att verksamheten beaktar konsekvenser som kan uppstå ur ett risk- och compliance-perspektiv vid affärsbeslut. 

Den interna kontrollen har som syfte att se till att relevanta risker identifieras, mäts och kontrolleras. Detta ställer krav på en effektiv organisation och förvaltning av verksamheten samt en tillförlitlig rapportering.

Riskhantering

Riskkontroll & Compliance

Hantering av olika former av risker är en integrerad del av Consensus verksamhet. 

Riskansvarig bevakar och följer upp verksamhetens risker. Risker sammanställs, kvantifieras och bolagets samtliga risker beräknas. Riskansvarig rapporterar direkt till styrelsen samt VD.

Compliance kontrollerar att bolaget följer gällande lagstiftning samt de av styrelsen eller VD givna reglerna. Regler för värdepappersmarknaden, penningtvätt, kommission, finansiell rådgivning och marknadsföring är centrala regelområden.

Compliance rapporterar direkt till styrelsen samt VD.

Extern Riskkontroll

Carolina Jansson, FCG AB,
carolina.Jansson@fcg.se,
+46 72 379 38 05

Internrevisor, MOORE KLN AB

Christoffer Tveit
christoffer.tveit@moorekln.se
+46 721 83 36 72

För mer information:

  • Anders Skillius
  • Compliance
  • 035 241 01 24
  • 0720 920 024