Hållbarhet

Hållbarhet – Miljö, Socialt ansvar och Ägarstyrning

Consensus ser hållbarhet och ESG (Environmental, social och governance), dvs hänsyn tagen till miljöaspekter, socialt ansvar och ägarstyrning, som en nödvändighet för att stödja en god hantering av kunders kapital i syfte att bevara och utveckla kapitalet över tid. Consensus strävan är därför att bidra till en hållbar förvaltning av kunders kapital.

 

Hur arbetar vi med hållbarhet?

 • Vi eftersträvar att investera i bolag med hållbara affärsmodeller som är rätt positionerade för framtiden.
 • Hållbarhetsfaktorer bedöms på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen eftersom vi är övertygade om att de påverkar bolagens framtida utvecklingsmöjligheter.
 • Consensus har som mål att investera ansvarsfullt eftersom bolag som integrerar hållbarhet i sin affärsstrategi tenderar att överträffa sina konkurrenter över tid.
 • Resurser
  De resurser vi förfogar över i hållbarhetsfrågor är:
  – Egen analys som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
  – Extern screening av innehav
  – En kommitté som är hållbarhets- och ESG-ansvarig
 • Vi donerar årligen till organisationer som vi bedömer arbetar för ett hållbart samhälle eller verkar för att ta ett stort socialt ansvar. De senaste åren har vi valt ut Läkare Utan Gränser, Frälsningsarmén och Stadsmissionen.

 

Hållbarhet i Consensus

Vi ser hållbarhetsarbete som en hygienfaktor för att fortsätta skapa en värld som är kvar över tid och en framtid som är beständig samt väl förvaltad för kommande generationer. Omställning till ett mer hållbart samhälle är grundläggande för att inte utarma jordens resurser utan värna om att vår jord finns kvar också imorgon. Genom att införliva detta synsätt bidrar vi med ett mer hållbart avtryck från vår egen organisation tillsammans med hållbarhetsarbete i våra investeringar samt vår rådgivning vilket bidrar till att skapa nytta för våra kunder och ett mer beständigt och hållbart samhälle.

Consensus organisation är platt och vi har korta beslutsvägar. Vår företagskultur är familjär och präglas av varje medarbetare som har stort eget ansvar och en stor påverkansgrad på sitt arbete och vårt företag. Varje medarbetare är en del av en gemenskap där vi tillsammans arbetar mot samma mål och där vi lägger stort fokus på hållbarhet.

Inom Consensus arbetar vi med hållbarhet på flera olika plan. Bland annat har vi i vår egen verksamhet arbetat för att se till att våra lokalers energiförbrukning är så låg som möjligt. Företagets ambition är att kontinuerligt minska den negativa miljöpåverkan vid tjänsteresor. Bolaget strävar därför efter att införskaffa fordon som påverkar miljön negativt i så låg utsträckning som möjligt. För tjänstebilar gäller att de skall ha ett utsläpp på mindre än 165 gram CO2 per kilometer. Bolaget förordar att bilen är en plug-in hybrid.

Vi har under ett tag levt med en pandemi som påverkar oss i både det lilla och det stora. Vi har tagit detta på största allvar och tar stor hänsyn till och följer myndigheternas råd. Vi ställde snabbt om till nya arbetssätt där vi hade teknik på plats redan från tidigare och kunde genomföra möten digitalt både mot kund och internt när behovet av att ses på annat sätt än fysiskt uppkom. Vi har under lång tid arbetat varvat mellan kontoret och hemma för att inte vara för många på kontoret. Nu är man välkommen tillbaka om man är fullvaccinerad samt att vi kan träffa kunder mer obehindrat igen, fortfarande med stor hänsyn till varandra genom att hålla avstånd och vidta försiktighetsåtgärder och på det sättet bidra till att minimera vidare smittspridning i samhället.

 

Integrering av hållbarhetsrisker

Hållbarhet är ett av Consensus investeringskriterier. Grundläggande är att vi inte investerar i verksamhet inom vapenindustri, där korruption förekommer eller där man utnyttjar barn som arbetskraft eller som på annat sätt verksamhet som inte är förenligt med mänskliga rättigheter.

Vi genomför en intern ESG-analys utifrån miljö, sociala- och ägarstyrningsfaktorer av investeringar för Select-fonderna samt de diskretionära förvaltningsuppdragen med hållbarhetskriterier. I de fonder och diskretionära förvaltningsuppdrag där hållbarhet inte är det främsta målet tar vi ändå stor hänsyn till hållbarhetsfaktorer i analys av bolag vi investerar i.

Investeringsprocess avseende Etik/ESG

Nivå 1 – Fonden väljer

Fonden investerar endast i bolag som ingår i befintligt utvalt ESG-Index.

Nivå 2 – ESG-Kommitté

ESG-Kommittén består av:

 • Fondförvaltarna (3)
 • Centralt funktionsansvarig (compliance) (1)
 • Företagets hållbarhetsansvariga (2)
 • VD

Kommittén kan på eget initiativ besluta att exkludera placeringar som godkänts på Nivå 1.

Som arbetsmetod har kommittén för närvarande följande verktyg att tillgå:

 • Möjlighet att välja ut bolag från etablerade ESG-Index
 • FN:s 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) – Ranking av bolag utifrån varje enskilt delmål
 • Eget tänkande. Diskussion om bolag som passerat nivå 1, men där kommittén ändå anser att bolaget bör väljas bort på grund av framtida risker.

Kommittén fungerar som diskussionsforum vid tillfällen där osäkerhet avseende Nivå 1 uppstår.

Consensus ser löpande över och granskar de aktie- och ränteinnehav samt alternativa placeringar som ingår i våra fonder och portföljer och utvärderar att de företag och instrument vi investerat i lever upp till våra krav om efterlevnad av globala normer avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption. Innehaven screenas också på kontroversiella vapen. Vi använder oss av ISS ESG som extern leverantör för denna screeningen.

I vårt analysarbete om vad vi vill ha med i portföljerna för att driva hållbarhet framåt har vi en lista över analyserade potentiella bolag och hållbara case som uppdateras kontinuerligt och fylls på löpande.

Vid val av ett nytt innehav där det finns två eller fler liknande produkter väger graden av hållbarhet som ett tungt argument för det innehav vi slutligen beslutar att investera i och väljer det innehav som är mest hållbart.

Hållbarhetsaspekter vägs in som en del i analysprocessen även i de innehav som inte investeras i utifrån hållbarhetskriterier. Detta får effekt men behöver inte vara avgörande för vårt val av investeringar i dessa fall.

 

Hållbarhet i vår investeringsrådgivning

Det är grundläggande för oss att ha en dialog kring hållbarhet och dess påverkan på framtiden med våra kunder. Som en del av vår behovsanalys inför en rådgivning, både inom investerings- samt försäkringsrådgivning, har vi alltid ett samtal med våra kunder om deras förhållningssätt till hållbarhet i sina investeringar. I de fall hållbarhet är ett krav från kunden investerar vi i företag, instrument och produkter som uppfyller de önskade hållbarhetskraven. I de fall detta är viktigt för kund strävar vi efter att bidra med så hållbara investeringar som möjligt.

 

Beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Vi är väl medvetna om de många aspekter som finns att ta hänsyn till vid val av investeringar för att motverka negativa konsekvenser på hållbarhet.

Som ett första led i hållbarhetsarbetet, gällande det vi investerar i, exkluderar vi de innehav som direkt eller indirekt har verksamheter som inte är förenliga med våra värderingar och vår syn på hållbarhet. Vi undviker företag som avsiktligt bryter mot mänskliga rättigheter som exempelvis barnarbete, tvångsarbete, frihetsberövande och tortyr. Vi undviker också verksamheter baserade på korruption och mutor. Under samma exkludering hamnar företag som producerar eller säljer vapen såsom klusterbomber, landminor och massförstörelsevapen. Också företag som i en väsentlig del av sin verksamhet gör medvetna överträdelser mot miljön låter vi bli att investera i.

Som ett andra steg i beaktandet av negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer tar vi stor hänsyn till överträdelse i de innehav vi redan investerat i. Om vi upptäcker oegentligheter i verksamhet som vi har i våra fonder och portföljer med hållbarhetskriterier gör vi en undersökning kring det hela och lämnar innehavet om det visar sig inte vara förenligt med vår grundläggande syn på en etisk och hållbar investering.

Vi ser löpande över våra befintliga innehav och screenar dessa för att på så sätt fånga upp en fortsatt uppfyllandegrad mot hållbarhet. Skulle något innehav visa sig bryta mot något av våra etiska eller miljömässiga krav kommer vi göra en mer grundlig undersökning samt föra en dialog med gällande företag. Vi strävar efter att påverka dess verksamhet till förbättring. Om det inte går att uppnå kommer ett sådant innehav att avyttras.

 

Våra samarbetspartners

Vi är medlemmar av/samarbetar med följande aktörer:

 • Swesif som är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

För mer information:

 • Lisa Lindén
 • Asset Management
 • 031 745 50 22
 • 0724 010 222