Disclaimer

Informationen på internetsidor tillhörande Consensus Asset Management AB är baserad på källor som av Consensus bedömts vara tillförlitliga. I den mån internetsidor tillhörande Consensus innehåller länkar till andra hemsidor kan Consensus inte garantera åtkomst till dessa och Consensus frånsäger sig allt ansvar för innehållet på sådana sidor.

Informationen tillhörande Consensus gör inte anspråk på att vara fullständig och skall ej heller ses som investeringsrådgivning. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av kunden. Consensus frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på den nämnda informationen.

Att investera i värdepapper är ett risktagande. Information på internetsidorna om historisk eller faktisk avkastning är inte en garanti för, eller en indikation om, framtida utveckling eller avkastning. Hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat.

Inspelning av samtal

Consensus Asset Management AB (nedan kallat Consensus) spelar in och lagrar alla telefonsamtal (oavsett om det rör sig om fast telefoni, mobiltelefoni eller annan typ av telefoni) mellan Consensus och kunder och blivande kunder, som leder till eller kan leda till transaktioner. Detsamma gäller elektronisk kommunikation. Telefonsamtal och elektronisk kommunikation mellan Consensus och kunder som leder till eller kan leda till överenskommelser, order, transaktioner, rådgivning, offert eller liknande bevaras på kundens digitala kundkort i ett CRM-system eller på motsvarande sätt.

All lagring enligt ovanstående ske i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Consensus Asset Management AB ansvarar för de kunduppgifter som behandlas.

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter som vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran sänds till:

Consensus Asset Management AB
Registerutdrag
Betagatan 2
431 49 Mölndal

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Consensus Asset Management.