Bolagsstyrning

Årsstämma

Årsstämman är det högsta beslutande organet i företaget och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.


Styrelsen

Consensus styrelse består av fem ordinarie ledamöter inklusive ordförande. VD är inte ledamot i bolagets styrelse.


VD och företagsledning

Enligt VD-instruktionen leder verkställande direktören verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

VD håller kontinuerligt styrelsen och dess ordförande informerade om bolagets finansiella ställning och utveckling. Ledningsorganisationen för Consensus består av fyra personer.


Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Daniel Algotsson som ansvarig revisor.


Tillsyn

Consensus Asset Management AB står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva verksamheten utifrån lagen om värdepappersmarknaden. Finansinspektionen ställer krav på bolaget kring såväl rutiner och ansvarsförsäkringar som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse. Det innebär också att vi kontinuerligt granskas av Finansinspektionen med syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs på tillbörligt sätt.


Internkontroll

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets riskorganisation och att verksamheten bedrivs med god intern kontroll. Detta säkerställs genom tre funktioner – oberoende granskning, övervakning och kontroll samt risk och regelefterlevnad. Styrelsen har risk- och compliance-avdelningarna, externa revisorer samt internrevision till sitt förfogande och vars uppgifter är att kontrollera att av styrelsen utfärdade riktlinjer och gällande lagstiftning efterlevs.

Tillstånd

Consensus Asset Management AB har följande tillstånd från Finansinspektionen.

 • 2008-04-30 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
 • 2007-11-01 Lämna kredit för genomförande av transaktion m fi instr
 • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
 • 2007-11-01 Råd till ftg samt utföra tjänster vid fusion & ftguppköp
 • 2008-02-25 Utarbeta, sprida fi analyser/rekom för handel med fi instr
 • 2008-04-30 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
 • 2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
 • 2007-11-01 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag
 • 2008-02-25 Annan sidoverksamhet
 • 2007-11-01 Förvara fi instrument & ta emot medel m redovis.skyld
 • 2007-11-01 Utföra tjänster i samband m garantigivning avs fi instrument
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
 • 2007-11-01 Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

Ersättningar

Information om ersättningar i Consensus Asset Management AB (publ) 2015

Information i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, FFFS 2011:1.

Bakgrund

Denna redogörelse har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, FFFS 2011:1 (i dess lydelse efter ändringar genom FFFS 2014:21). Redogörelsen innehåller information om ersättningsregler som antagits av styrelsen i Consensus Asset Management AB (Consensus). Consensus ersättningsregler beskriver grunderna och anger principerna för hur rörliga, och i viss mån annat än rörliga, ersättningar som betalas ut till personer inom ramen för en anställning hos Consensus.

Beslutsgång och ansvarsområden

Ersättningspolicyn i Consensus har innan den antogs av styrelsen lämnats till bland annat funktionerna för kontroll av risk, regelefterlevnad liksom till VD för synpunkter och kommentarer. Innan beslut om större förändringar av policyn fattas ska synpunkter inhämtas från åtminstone de funktionerna i företaget. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp. Styrelsens beslut ska beredas av en VD som utsetts av styrelsen att ansvara för detta.

Allmänt om ersättningssystem i Consensus, samband mellan resultat och ersättning samt riskanalys

Consensus avsikt är att ersättningspolicyn ska resultera i ersättningssystem som möjliggör för Consensus att attrahera och behålla kompetent och kvalificerad personal samtidigt som de är förenliga med och främjar en effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till överdrivet risktagande. Reglerna om ersättningar inom Consensus skiljer därför i vissa delar mellan anställda som anses kunna påverka berört företags risknivå, ”risktagare”, och övrig nyckelarbetare med rörlig lön som inte, eller endast i liten utsträckning, bedöms kunna göra det. Vidare innehåller ersättningspolicyn bland annat regler som syftar till att uppnå långsiktighet, riskbalans och en sund balans mellan fast och rörlig ersättning.

Ersättningsreglerna ska säkerställa att bolagets totala rörliga ersättningar inte begränsar förmågan för bolaget att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen.

Inför antagandet av ersättningspolicyn har det genomförts en riskanalys avseende risken för att Consensus ersättningssystem ska ge effekter i form av överdrivet risktagande som kan påverka bolagets risknivå. Riskanalysen omfattar dels Consensus som helhet och dess storlek och verksamhet i förhållande till övriga aktörer på de marknader där Consensus är verksam. Vidare beaktas hur Consensus exponering för överdrivet risktagande bedöms kunna påverkas av ersättningssystemets utformning. Riskanalysen har legat till grund för beslut om vilka anställda som anses vara risktagare. Rörlig ersättning till sådan personal som identifierats som risktagare omfattas av mer restriktioner än för andra kategorier av anställda. Mot bakgrund av den övergripande riskanalysen har vid fastställandet av vilka anställda som omfattas av definitionen av risktagare beaktats bland annat förekomsten av och storleken på mandaten som anställda kan ha att genomföra affärer samt andra arbetsuppgifter som exponerar bolaget för risker.

Consensus gör i samband med beslut för eventuell rörlig ersättning en kvantitativ samt kvalitativ bedömning i syfte att riskjustera avkastningen. Bedömningarna syftar till att motverka att ökat risktagande leder till högre ersättning, samt säkerställer att prestation och ersättning kopplas till den faktiska risknivån.

Resultatkriterier risktagare

Rörlig ersättning skall vara kopplad till på i förhand bestämda och beslutade kvantitativa och kvalitativa mål. Rörlig ersättning ska räknas i antal månadslöner och kan uppgå till maximalt tolv månadslöner.

Resultatkriterier övriga nyckelarbetare

Övriga nyckelmedarbetare samt även personal som jobbar med försäljning kan erbjudas andra rörliga ersättningar enligt separata avtal.

Principer för uppskjuten utbetalning m.m.

Om bonusbeloppet uppgår till högst 200 000 kr + sociala avgifter betalas hela beloppet ut under beslutandeåret.
Om beloppet överstiger 200 000 kr + sociala avgifter betalas 55% ut under beslutande året och 45% betalas ut pro rata kommande tre åren (15%/år),

För personer som definieras som risktagare eller anses ha en ledande ställning gäller följande:

Om bonusbeloppet uppgår till högst 200 000 kr + sociala avgifter betalas hela beloppet ut under beslutandeåret
Om beloppet överstiger 200 000 kr + sociala avgifter betalas 40% ut under beslutandeåret och 60% betalas ut pro rata kommande tre år (20%/år).

Styrelsen har definierat följande personer som risktagare:

VD
Personer ingående i ledningsgruppen
Ansvarig diskretionär förvaltning
Fondförvaltare
Ekonomichef
Administrativ chef
Personal ingående i styrelsen

Riskhantering & Compliance

Hantering av olika former av risker är en integrerad del av Consensus verksamhet. I årsredovisningen för 2015 under avsnittet ”Bokslutskommentarer och noter” framgår en utförligare beskrivning av bolagets risker och riskhantering.

Riskansvarig bevakar och följer upp verksamhetens risker. Risker sammanställs, kvantifieras och bolagets samtliga risker beräknas. Riskansvarig rapporterar direkt till styrelsen samt VD.

Compliance kontrollerar att bolaget följer gällande lagstiftning samt de av styrelsen eller VD givna reglerna. Regler för värdepappersmarknaden, penningtvätt, kommission, finansiell rådgivning och marknadsföring är centrala regelområden.

Compliance rapporterar direkt till styrelsen samt VD.

Kontaktpersoner

Compliance:

Fredrik Lanneborn
fredrikl@limanpartners.se,
+46 70 795 30 37

Riskkontroll:

Fredrik Hansson, FCG AB,
fredrik.hansson@fcg.se,
+46 73 530 36 96

Internrevisor:

Markus Johansson, KMPG,
markus.johansson@kmpg.se,
+46 73 426 92 09

Intressekonflikter och incitament

Consensus Asset Management AB (Consensus) arbetar löpande med att identifiera och eliminera intressekonflikter genom införande av regler och uppbyggnad av kontrollsystem för att kunder ska kunna känna sig trygga i sina affärer med bolaget. Olika parter på en marknad strävar efter att tillvarata sina egna intressen.

Olikheten i behov, mål och intressen är ett viktigt skäl till att marknader finns och fungerar. Intressekonflikter behöver inte vara skadligt i sig men kan uppkomma när någon har flera olika motstående intressen att tillvarata samtidigt. Risken för hur intressekonflikter uppstår påverkas av hur verksamheten är organiserad och hur regler och kontrollsystem är beskaffade. Värderingar och normer påverkar kontrollmiljön och möjligheten att hantera intressekonflikter.

Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska Consensus vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera sådana intressekonflikter som uppstår vid tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster och förhindra att kunders intressen påverkas negativt av uppkomna intressekonflikter. För att undvika och hantera intressekonflikter har Consensus bland annat fastställt interna instruktioner och etiska riktlinjer. Consensus har också fastställt policy för hantering av intressekonflikter, av vilken det bland annat framgår att det åligger varje anställd hos Consensus att identifiera förekomsten av eventuell intressekonflikt inför erbjudande av tjänst till kund och att tillse att affär inte genomförs som medför intressekonflikt. Ingen anställd får hantera affärer där den anställde eller närstående person har intressen som kan leda till en intressekonflikt.

En struktur för ansvarsfördelning och styrning för att undvika intressekonflikter har upprättats inom Consensus genom åtskillnad av olika funktioner i bolaget.  ”Kolliderande” sälj- och/eller köpuppdrag” vad avser värdepappersaffärer har, vid arrangerande av egna strukturerade produkter samt vid rådgivning av fonder där ersättningsnivåerna kan skilja sig åt, identifierats särskilt som områden där intressekonflikter skulle kunna uppstå.

För fullständig information om bolagets policy för hantering av intressekonflikter, erhålls sådan genom att kunden ifråga efterfrågar fullständig information av Consensus, exempelvis hos kundens personliga rådgivare.

Incitament

Consensus har avtal med depåbank och externa leverantörer. Consensus får i samband med detta viss ersättning från depåbank och leverantören. I normalfallet 25-75 % av erlagda courtage och fondavgifter samt 100 % av fast och resultatbaserad avgift. Ersättningen är utformad på ett sådant sätt att kundernas intressen tillvaratas.

Beträffande strukturerade produkter erhåller Consensus en ersättning som varierar mellan olika produkter. Arvodet är normalt 0,1-1,2 % per år av produktens pris. Arvodet bestäms vid affärstillfället och då rådande affärsläge och ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Exempel på kostnadsberäkning: Om den genomsnittliga ersättningen per år uppgår till 0,5 % och produktens livslängd är 4 år utgår ett arvode om (4*0,5 %) x nominellt belopp. En investering om 1 miljon kr har då ett arrangörsarvode om 20 000 kr. Obligationen belastas inte med några löpande årliga avgifter.

För närmare information vad som gäller beträffande incitament erhålls sådan genom att kunden ifråga efterfrågar sådan information av Consensus, exempelvis hos kundens personliga mäklare.

Ansvarsförsäkring

Consensus har ansvarsförsäkring hos f n IF Skadeförsäkring AB. Försäkringen inkluderar bl a verksamhetsansvar med 10 000 000  kr per skada dock maximerat till två gånger försäkringsbeloppet och professionsansvarsförsäkring där försäkringsbeloppet per skadehändelse är 10 000 000 kr maximerat till fem gånger försäkringsbeloppet under avtalstiden.