Bolagsstyrning

Årsstämma

Årsstämman är det högsta beslutande organet i företaget och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.


Styrelsen

Consensus styrelse består av fyra ordinarie ledamöter inklusive ordförande. VD är inte ledamot i bolagets styrelse.


VD och företagsledning

Enligt VD-instruktionen leder verkställande direktören verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

VD håller kontinuerligt styrelsen och dess ordförande informerade om bolagets finansiella ställning och utveckling. Ledningsorganisationen för Consensus består av fyra personer.


Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Johan Brobäck som ansvarig revisor.


Tillsyn

Consensus Asset Management AB står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva verksamheten utifrån lagen om värdepappersmarknaden. Finansinspektionen ställer krav på bolaget kring såväl rutiner och ansvarsförsäkringar som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse. Det innebär också att vi kontinuerligt granskas av Finansinspektionen med syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs på tillbörligt sätt.


Internkontroll

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets riskorganisation och att verksamheten bedrivs med god intern kontroll. Detta säkerställs genom tre funktioner – oberoende granskning, övervakning och kontroll samt risk och regelefterlevnad. Styrelsen har risk- och compliance-avdelningarna, externa revisorer samt internrevision till sitt förfogande och vars uppgifter är att kontrollera att av styrelsen utfärdade riktlinjer och gällande lagstiftning efterlevs.

Tillstånd

Consensus Asset Management AB har följande tillstånd från Finansinspektionen.

 • 2008-04-30 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
 • 2007-11-01 Lämna kredit för genomförande av transaktion m fi instr
 • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
 • 2007-11-01 Råd till ftg samt utföra tjänster vid fusion & ftguppköp
 • 2008-02-25 Utarbeta, sprida fi analyser/rekom för handel med fi instr
 • 2008-04-30 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
 • 2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
 • 2007-11-01 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag
 • 2008-02-25 Annan sidoverksamhet
 • 2007-11-01 Förvara fi instrument & ta emot medel m redovis.skyld
 • 2007-11-01 Utföra tjänster i samband m garantigivning avs fi instrument
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
 • 2007-11-01 Placering av finansiella instrument utan fast åtagande