Årsstämma med poströstning

Årsstämma

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021. Mot bakgrund av rådande omständigheter under covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare eller ombud och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman.

Aktiebok

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 15 april 2021. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 14 april 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan till förvaltaren.

För information om hur personuppgifterna behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Poströstning

Med anledning av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan därmed utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman måste använda ett särskilt poströstningsformulär och uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare och ombud.

Ifyllt poströstningsformulär ska skickas per e-post till bolagsstamma@consensusam.se eller per post till:

Consensus Asset Management AB (publ)
Krokslätts Parkgata 4
431 68 Mölndal.

Det ifyllda poströstningsformuläret ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 april 2021 och gäller som anmälan till årsstämman.

Vid poströstning gäller till viss del samma regler som vid personligt deltagande. Det innebär att aktieägaren dels måste vara registrerad i bolagets aktiebok och att om aktierna är förvaltarregistrerade ha tillsett att aktierna är registrerade i eget namn, senast vid de respektive datum som anges ovan. Vid poströstning får aktieägaren inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i dess helhet ogiltig. Vid poströstning genom ombud ska aktieägaren utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om poströstning.

Ladda ner formulär för poströstning samt anmälan till digitalt event nedan

Digitalt informationsmöte
Styrelsen har beslutat att i samband med årsstämman 2021 erbjuda aktieägarna möjlighet att delta i ett digitalt informationsmöte, vilket inte utgör del av årsstämman, i syfte att erbjuda aktieägarna en utökad möjlighet att ta del av information och ställa frågor, såsom komplement till aktieägarnas rätt att begära skriftliga upplysningar före årsstämman enligt 23 § lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Anmälan till digitalt event

De aktieägare som så önskar och senast onsdagen den 21 april 2021 uppger sin e-postadress genom e-post till bolagsstamma@consensusam.se kommer erhålla en inbjudan till att i samband med årsstämman, kl. 11:00 fredagen den 23 april 2021, medverka vid ett digitalt informationsmöte tillsammans med Patrik Soko, verkställande direktör för Consensus Asset Management AB (publ).

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.