Årsstämma med poströstning

Årsstämma

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022. Styrelsen har, med stöd av tillfälliga lagregler, beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare eller ombud och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) före stämman.

Aktiebok
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 april 2022. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 19 april 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan till förvaltaren.

För information om hur personuppgifterna behandlas se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förhandsröstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan därmed utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman måste använda ett särskilt förhandsröstningsformulär och uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare och ombud.

Ifyllt förhandsröstningsformulär ska skickas per e-post till bolagsstamma@consensusam.se eller per post till:

Consensus Asset Management AB (publ), Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal.

Det ifyllda formuläret ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 27 april 2022 och gäller som anmälan till årsstämman.

Vid förhandsröstning gäller till viss del samma regler som vid personligt deltagande. Det innebär att aktieägaren dels måste vara registrerad i bolagets aktiebok och att om aktierna är förvaltarregistrerade ha tillsett att aktierna är registrerade i eget namn, senast vid de respektive datum som anges ovan. Vid förhandsröstning får aktieägaren inte förse rösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i dess helhet ogiltig. Vid förhandsröstning genom ombud ska aktieägaren utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om förhandsröstning.

Ladda ner formulär för poströstning samt anmälan till digitalt event nedan

Digitalt informationsmöte

Styrelsen har beslutat att i samband med årsstämman 2022 erbjuda aktieägarna möjlighet att delta i ett digitalt informationsmöte, vilket inte utgör del av årsstämman, i syfte att erbjuda aktieägarna en utökad möjlighet att ta del av information och ställa frågor, såsom komplement till aktieägarnas rätt att begära skriftliga upplysningar före årsstämman enligt 23 § lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Det är nu försent att anmäla sig till det digitala mötet. Kontakta info@consensusam.se om du har några frågor.

Anmälan till digitalt event 

De aktieägare som så önskar och senast tisdagen den 26 april 2022 uppger sin e-postadress genom e-post till bolagsstamma@consensusam.se kommer erhålla en inbjudan till att i samband med årsstämman, kl. 11:00 torsdagen den 28 april 2022, medverka vid ett digitalt informationsmöte tillsammans med Patrik Soko, verkställande direktör för Consensus Asset Management AB (publ).

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.