Investor Relations

Kommande rapporttillfällen

Följande rapporttillfällen är planerade till:

 • Delårsrapport januari – mars 2024 26 april 2024
 • Delårsrapport januari – juni 2024 22 augusti 2024
 • Delårsrapport januari – september 2024 25 oktober 2024
 • Bokslutskommuniké 2024 – 21 februari 2025

Valberedning

Valberedningen ska i första hand bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna. Om ägare vill avstå ska plats erbjudas nästkommande största ägare. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande ska ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna, och om en ny aktieägare efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta om att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

 1. förslag till ordförande vid årsstämman
 2. förslag till styrelse
 3. förslag till styrelseordförande
 4. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 5. förslag till revisorer
 6. förslag till arvode för bolagets revisorer
 7. eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget dock kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag ska följande information – upprättad i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 om tekniska standarder – lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på www.consensusam.se.

Uppgifter redovisas för Consensus Asset Management AB, org.nr. 556474-6518.