Integritetspolicy

Så behandlar Consensus Asset Management dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det här information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Längre ner kan du läsa om vad som gäller för våra produkter och tjänster som vi har. Självklart lever all vår personuppgiftsbehandling upp till de lagar och regler som gäller för personlig integritet, vilket bland annat innebär att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs.

Consensus värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter av flera skäl. När vi skriver ”du” menar vi dig som kund, potentiell kund, medarbetare hos kund eller annan relevant person såsom verklig huvudman, behörig företrädare, leverantör eller närståendeperson.

Integritetspolicyn innehåller följande delar

 1. Vilka personuppgifter vi samlar in
 2. Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund
 3. Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till
 4. Hur vi skyddar dina personuppgifter
 5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd
 6. Cookies
 7. Hur länge vi behåller dina personuppgifter
 8. Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten

1. Vilka personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller registreras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi samlat in är korrekta.

De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier:

 • Identifieringsuppgifter: personnummer och namn. Vi är skyldiga att samla in dokumentation av sådana uppgifter, till exempel i form av kopia av ditt pass, körkort eller liknande.
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser, inklusive postadress – för utländska adresser även hemland.
 • Ekonomisk information: avtal, transaktionsinformation, försäkringshistorik och ekonomisk genomgång.
 • Uppgifter som krävs enligt lag: uppgift om skattehemvist eller utländskt skatteregistreringsnummer, uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt.
 • Särskilda kategorier av personuppgifter: exempelvis hälsouppgifter som behövs för vissa försäkringsprodukter.
Personuppgifter som vi kan komma att samla in från dig:

Vi samlar in uppgifter du lämnar direkt till oss. Som ny kund ber vi dig till exempel om personuppgifter såsom namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om inkomst och skulder, för att kunna erbjuda dig den produkt eller tjänst du är intresserad av.

Consensus samlar också in information som du meddelar oss, till exempel genom återkoppling eller annan interaktion i våra digitala kanaler. Vidare kan samtal med dig spelas in och registreras för verifiering av order, dokumentation samt i kvalitets- och förbättringssyfte.

Personuppgifter som vi kan komma att samla in från tredje part:

Publika eller andra externt tillgängliga källor: register som förs av myndigheter (till exempel folkbokföringsregister, skattemyndighetens register, bolagsregister och register hos brottsbekämpande myndigheter), sanktionslistor (hos internationella organisationer såsom EU och FN liksom nationella organisationer såsom amerikanska Office of Foreign Assets Control (OFAC )), register som förs av kreditupplysningsföretag och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om exempelvis verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning.

Hälsouppgifter från hälso- och sjukvårdsinrättningar


2. Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, samt för att ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service.

Teckna och administrera service- och produktavtal (fullgörande av avtal)

Huvudsyftet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och behandla personuppgifter inför och vid tecknandet av avtal med dig, liksom att dokumentera, administrera och utföra det som krävs för att fullgöra avtal.

Exempel på behandling för att fullgöra ett avtal:
 • handläggning för att öppna konto
 • kundservice under avtalsperioden
 • fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
Uppfylla krav och förpliktelser (rättslig förpliktelse)

Förutom för fullgörande av avtal behandlar vi också personuppgifter för att uppfylla de förpliktelser vi har enligt lag, andra författningar eller myndighetsbeslut.

Exempel på behandling till följd av rättsliga förpliktelser:

 • Kundkännedom
 • Åtgärder för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri
 • Sanktionsbevakning
 • Bokföringslagstiftning
 • Rapportering till skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter
 • Hantering av risker avseende exempelvis kapitaltäckning och försäkringar
 • Övriga förpliktelser gällande produkter och tjänster som omfattas av särskild lagstiftning, till exempel värdepapper, fonder, säkerheter och försäkringar
Marknadsföring, produkt- och kundanalys (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsföring, event och produkt- och kundanalyser. Syftet med den behandlingen är att kunna distribuera inbjudningar och marknadsbrev, affärs- och systemutveckling, inklusive testning. Vi gör detta för att förbättra vårt produktutbud och optimera våra erbjudanden.

Samtycke

Det finns tillfällen när vi ber om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel vara vid behandling av uppgifter i marknadsföringssyfte, event eller vid viss behandling av särskilda kategorier av personuppgifter. Samtycket kommer att innehålla information om den särskilda behandlingen. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket.


3. Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till

Vi kan dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners. Innan vi delar sådana uppgifter säkerställer vi alltid att vi följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn.När vi utför tjänster och uppfyller avtal måste vi ibland lämna ut uppgifter om dig. Om du till exempel har bett oss att göra ett köp- eller försäljning eller flytt av värdepapper måste vi lämna ut vissa uppgifter om dig för att kunna utföra den tjänsten.

Tredje parter

När vi utför våra tjänster, till exempel ett aktieköp, lämnar vi ut uppgifter om dig som behövs för att identifiera dig och utföra uppdraget eller uppfylla avtalet tillsammans med de företag som vi samarbetar med. Det kan till exempel röra sig om utlämnande vid användning av säkra identifieringslösningar vid utbyte av information mellan finansiella motparter och clearinginstitut.

Vi lämnar också ut personuppgifter till myndigheter i den omfattning vi har en rättslig skyldighet att göra det. Här avses exempelvis skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

Dessutom lämnar vi ut uppgifter, med ditt medgivande eller om det är tillåtet enligt lag eller annan författning, till andra företag som vi samarbetar med för vår verksamhet (däribland korrespondentbanker, andra banker, ). För att kunna erbjuda våra tjänster kan vi också lämna ut personuppgifter till andra försäkringsföretag och tjänsteleverantörer (valcentraler) i fråga om kollektivavtalade tjänstepensioner.

Vi har tecknat avtal med utvalda leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för vår räkning. Leverantörerna finns till exempel inom portföljutveckling, handelssystem, underhåll, drift och support av IT-system.

Överföring av personuppgifter till tredje land

I vissa fall kan vi också överföra personuppgifter till organisationer i s.k. tredjeländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES). Sådana överföringar kan göras om något av följande villkor uppfylls:

 • EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, eller
 • andra lämpliga skyddsåtgärderhar vidtagits, till exempel att standardavtalsklausuler (EU:s modellklausuler) som godkänts av EU-kommissionen används eller att mottagaren har bindande företagsbestämmelser (sk. Binding Corporate Rules, BCRs), eller
 • det rör sig om ett undantag i en särskild situation, till exempel för att fullgöra ett avtal med dig eller om du ger ditt samtycke till den specifika överföringen.

Du kan ta del av en kopia av de relevanta EU:s modellklausuler som Consensus använder för överföringar genom att gå in på www.eur-lex.europa.eu och söka på 32010D0087.


4. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är en central del i hur vi gör affärer. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:

A) Begära åtkomst till dina personuppgifter

Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. I många fall finns dessa uppgifter redan i de onlinetjänster vi erbjuder dig. Din rätt till åtkomst kan emellertid begränsas av lagstiftning, skydd av annan persons privatliv samt hänsyn till skydd av Consensus affärskoncept och affärsrutiner. När det gäller Consensus know-how, affärshemligheter liksom interna bedömningar och underlag kan din rätt till åtkomst vara begränsad.

B) Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

C) Begära radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om

 • du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns något annan rättslig grund för behandlingen
 • du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling
 • du invänder mot behandling för direkt marknadsföring
 • behandlingen är olaglig

Till följd av lagstiftningen för finanssektorn är vi i många fall skyldiga att behålla personuppgifter om dig under den tid som du är kund hos oss, och även därefter för att till exempel fullgöra en laglig skyldighet eller hantera rättsliga anspråk.

D) Begränsning av behandling av personuppgifter

Om du motsätter dig riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller den lagligheten för behandling av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt till invändningar mot behandlingen av uppgifterna, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring. Behandlingen begränsas då till att endast avse lagring tills rättelsen av uppgifterna har genomförts, eller tills det går att fastställa att våra berättigade intressen har företräde framför dina intressen.

Om du inte har rätt till radering av de uppgifter som vi har registrerade om dig kan du istället begära att behandlingen av dessa uppgifter begränsas till endast lagring. Om behandlingen av de uppgifter som vi har registrerade om dig endast behövs för att hävda ett rättsligt anspråk, kan du också kräva att all annan behandling av dessa uppgifter begränsas till lagring. Vi får behandla dina uppgifter i andra syften om det är nödvändigt för att hävda ett rättsligt anspråk eller om du har lämnat ditt samtycke.

E) Invända mot behandling utifrån våra berättigade intressen

Du kan alltid invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för direkt marknadsföring och för profilering i samband med sådan marknadsföring.

F) Få ut personuppgifter

Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Om det är säkert och tekniskt möjligt kan vi också föra över personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Observera att vi också kan behålla och använda dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra avtal.


6. Cookies

Vi använder oss av Google Analytics för att göra statistik på vår webbplats. Google Analytics lagrar inte personligt identifierbar information.

Cookies vi använder:

Cookie names Type of cookie First or Third party Can be blocked Session or Persistent Expiry Time Purpose

Acceptera cookies:


7. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar.

Detta innebär att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal och så länge det krävs enligt gällande minimikrav på lagringstider i lagar och andra författningar. I de fall där vi behåller dina uppgifter i annat syfte än för att fullgöra ett avtal, till exempel för krav gällande bekämpning av penningtvätt, bokföring och krav enligt kapitaltäckningsregler, behåller vi endast uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för ändamålet i fråga enligt vad som framgår av respektive lag eller annan författning.

Några exempel på situationer som kräver datalagring:

 • Förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri: minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd enskild transaktion
 • Redovisningslagstiftning: minst sju år
 • Specifika bestämmelser för andra tjänster eller produkter, exempelvis värdepapper, säkerheter, försäkringar upp till tio år
 • Uppgifter om fullgörande av ett avtal: upp till tio år efter avslutad kundrelation i syfte att utgöra bevis vid eventuella krav (regler kring preskription)

8. Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår integritetspolicy är du välkommen att vända dig till oss på info@consensusam.se eller på nummer 031 745 50 00, öppet normalt mån-fre 08:00-17:00

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling besök www.datainspektionen.se