Emission

Nedan information om Raybased skall inte ses som ekonomisk rådgivning

Kort om Raybased

Raybased utvecklar och säljer ett öppet, trådlöst nätverk för fastighetsstyrning, som på ett kostnadseffektivt och användarvänligt sätt övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter avseende t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med och kan samordna befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration med Internet-of-Things-tjänster (IoT).

Bolagets trådlösa fastighetsstyrningssystem ger en lösning på de problem och utmaningar, som förknippas med befintliga trådbundna och trådlösa system för fastighetsstyrning, d.v.s. bland annat komplexitet och kostnad för trådbundna system samt begränsningar i trådlösa system. Raybaseds trådlösa system, som är uppbyggt av mjukvara med en hårdvaruplattform som grund, kombinerar den höga prestandan, tillförlitligheten, robustheten och tillgängligheten hos trådbundna system med flexibiliteten, användarvänligheten och den attraktiva kostnads- och investeringsutgiftsnivån hos befintliga trådlösa system – en kombination av egenskaper som inte tidigare existerat.

Motiv till Företrädesemissionen

Raybased har som mål att under 2018 öka omsättningen väsentligt. Utförda installationer ger goda förutsättningar för följdaffärer under 2018. Ytterligare funktionalitet kommer att utvecklas under 2018, vilket bedöms ge ökade möjligheter för Raybased. Omsättningsökningen accelereras av de samarbeten, som bolaget har med bland annat Bravida och Telenor. Raybased har som mål att bli ett globalt teknologiledande bolag inom trådlösa system för fastighetsstyrning.

Raybased genomför en emission om högst 16,74 MSEK före emissionskostnader med företrädesrätt för aktieägarna och möjlighet för allmänheten att teckna utan företrädesrätt. Syftet med företrädesemissionen är att möjliggöra för Raybased att expandera genom att vidareutveckla och effektivisera bolagets installations- och konfigurationsprocess och support samt intensifiera marknadsförings- och säljaktiviteter och nätverksbyggandet på bolagets målmarknader, bl.a. via samarbetspartners. Emissionslikviden är även avsedd för kundanpassad vidareutveckling, förbättring, optimering och kostnadsoptimering av mjukvaran samt kostnadsoptimering och anpassning av hårdvaran liksom för att täcka övriga löpande rörelsekostnader samt kvitta skulder om 1,24 MSEK till del av ledning och styrelse mot aktier i företrädesemissionen liksom återbetala ett brygglån om 4,0 MSEK. Det togs upp i april i syfte att tidigare kunna höja takten för offensiva satsningar samt skapa trygghet i driften.

Teckningsförbindelser om 4,00 MSEK och garantiåtaganden på 9,39 MSEK, motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet om högst 16,74 MSEK, har avtalats.

Varför investera i Raybased

Raybaseds trådlösa system för fastighetsstyrning kombinerar den höga prestandan, tillförlitligheten, robustheten och tillgängligheten hos trådbundna system med flexibiliteten, användarvänligheten och den attraktiva kostnads- och investeringsutgiftsnivån hos befintliga trådlösa system – en kombination av egenskaper som inte tidigare existerat.

Raybaseds plattform uppvisar ett antal innovativa egenskaper och kundfördelar, som förbättrar situationen för fastighetsägaren, fastighetsförvaltaren och hyrestagaren relativt andra system.

Marknadspotentialen är betydande. Nya, strängare europeiska och nationella lagar om energieffektivitet och reducering av bland annat koldioxidutsläpp driver marknadstillväxten för fastighetsstyrningssystem liksom ett stort och växande fastighetsbestånd med ett betydande renoveringsbehov, vilket ofta inkluderar energieffektiviseringar. Kommersiella marknadsdrivkrafter återfinns i det faktum att fastighetsstyrningssystem bl.a. möjliggör reducering av kostnader i drift och underhåll för fastigheter, vilket i synnerhet gäller trådlösa system, som det Raybased erbjuder, vilket system även kan motivera en höjning av hyresavgifterna.

Raybased har knutit till sig ett antal viktiga samarbetspartners – till vilka räknas Bravida, Telenor, Serneke, Ericsson och Microsoft – inom främst marknadsföring och sälj men även inom installation, drift och service. Dessa samarbetspartners har ofta en direkt relation till fastighets- och byggmarknaden och en bred kundportfölj.

Raybased har på kort tid ackumulerat en god kundbas, där ett antal kunder – AMF Fastigheter, Bravida, Castellum, Net Port Science Park, Västfastigheter – redan är återkommande. Affärer har gjorts med ett antal större fastighetsbolag.


För mer information:

Ulf Hellzén
Corporate Finance