Emission

Nedan hittar ni information om en nyligen genomförd emission för Stockwik.

Kort om Stockwik

Med pågående Företrädesemission om högst 12,48 MSEK före emissionskostnader i ryggen kan Stockwik ta nästa viktiga kliv i sitt värdebyggande genom ett förvärv av samtliga aktier i Admit Ekonomi. Detta förvärv utgör, efter förvärv av tio bolag sedan 2014, ytterligare en väsentlig byggsten på Stockwiks expansionsresa organiskt och via prisvärda förvärv. Genom detta förvärv med planerat tillträde i början av juli adderar Bolaget ytterligare ett intressant företag inom ett nytt segment, Tjänster.

Admit tillhandahåller ekonomitjänster inom redovisning, lönehantering, rapportering, bokslut och skatterådgivning. Företaget axlar ett totalansvar som kundens egen ekonomiavdelning mot en stabil kundbas över hela Sverige och erbjuder även kundspecifika lösningar. Admit – ett stabilt och välskött kvalitetsföretag med över 20 års historik – har intagit en etablerad marknadsposition genom dess helhetskoncept, kundfokus och höga kvalitet visavi små och medelstora företag. Branschen uppvisar stadig efterfrågan och låg konjunkturkänslighet.

Admit redovisar en god omsättnings- och resultattillväxt med en obruten och lång historik av positiva resultat samt höga rörelsemarginaler. Stockwik räknar med en stabil och positiv utveckling för Admits omsättning och rörelseresultat före avskrivningar under innevarande år och ser goda möjligheter för Admit att även fortsättningsvis expandera såväl omsättning som rörelseresultatet genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv i en bransch med ett stort antal mindre aktörer.

Ett förvärv av Admit bedöms ge en positiv påverkan på Stockwiks resultat före skatt redan under 2020 om 1,3 MSEK, motsvarande 0,27 SEK/aktie efter fulltecknad Företrädesemission.

Stockwik vill ge befintliga och nya aktieägare möjlighet att vara delägare i en intressant portfölj av mindre, svenska, välskötta, helägda kvalitetsföretag. Stockwik utgår från tre ledord; rätt människor, rätt värderingar samt rätt företag.

Stockwik avser växa organiskt och via prisvärda förvärv inom befintliga och nya verksamheter under lönsamhet. Bolaget ska ta tillvara på de mindre företagens spetskompetens och samtidigt erbjuda det större bolagets trygghet och möjligheter samt utgöra en stabil plattform för portföljbolagen i deras fortsatta utveckling och expansion organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. Möjligheterna till fortsatta förvärv är betydande.

Aktieägande i Stockwik erbjuder en trygg långsiktig exponering mot flera välskötta bolag med god potential inom varierande segment och nischer. Genom noggrant utvalda investeringar i varierande företag och branscher skapas en diversifiering och risk minimeras.

Den pågående Företrädesemissionen på högst 12,48 MSEK före emissionskostnader är en väsentlig byggsten i finansieringen av det framåtriktade förvärvet av Admit. Erbjudandet omfattar även en Övertilldelningsemission om högst 1,87 MSEK före emissionskostnader. Med Övertilldelningsemissionen kan Stockwik tillgodose en kraftigare efterfrågan i Erbjudandet än den ursprungligen bedömda vid överteckning i Företrädesemissionen, vilket skulle utöka Stockwiks finansiella bas för framtida satsningar inklusive fortsatta förvärv. Stockwik har från större och mindre aktieägare, inklusive Bolagets VD, CFO och två styrelseledamöter, samt ett antal externa investerare erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av det totala beloppet i Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION – DISCLAIMER

Tillgång till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av Erbjudandet måste besökare av denna hemsida nedan bekräfta att de har läst och accepterat följande text, varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Informationen på denna hemsida är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer, som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion/annat land, där distribution,offentliggörande eller publicering av informationen eller deltagande i detta Erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än vad, som följer av svensk rätt eller på annat sätt strider mot tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser. Informationsmemorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till Erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land, där detta kräver åtgärder enligt ovan. Värdepapperen i detta Erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet vänder sig inte till personer i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i något annat land, där distribution av informationen eller deltagande i detta Erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än vad, som följer av svensk rätt eller på annat sätt strider mot tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Deltagande i Erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Stockwik Förvaltning har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av denna information. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Stockwik Förvaltning har registrerats, eller kommer att registreras, enligt tillämplig lag i Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller Schweiz, eller i annat land/annan jurisdiktion, där informationen eller distribution, offentliggörande eller publicering av informationen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller strider mot tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser i sådant land/sådan jurisdiktion. I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan Erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning, att det inte leder till krav på upprättande av prospekt. Deltagande i Erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får inte teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier – varken direkt eller indirekt – utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder, där åtgärd enligt ovan krävs, eller till personer, aktieägare eller andra investerare med hemvist, enligt ovan.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna hemsida kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner/länder och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige, som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna hemsida, måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar, regler eller bestämmelser, som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna hemsida eller detta Erbjudande. Consensus Asset Management och Stockwik Förvaltning tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar, regler och bestämmelser.

Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Erbjudandet och Informationsmemorandumet. Tvist rörande Informationsmemorandumet, Erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt.

Undantag från prospektskyldighet

Informationsmemorandumet enligt nedan utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) till följd av att Finansinspektionens prospektkrav inte kräver att prospekt upprättas för det Erbjudande som Informationsmemorandumet avser. Informationsmemorandumet har därför inte heller granskats, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen.

Genom att klicka på ”Bekräftar” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta Erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Samtidigt garanterar du att du inte är bosatt, medborgare eller befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land, där distribution av informationen eller deltagande i detta Erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationsmemorandum (IM)Anmälningssedel för teckning

För mer information:

  • Ulf Hellzén
  • Corporate Finance
  • 08 545 815 61
  • 0708 241 447