Consensus World Technology

Consensus World Technology

Certifikatet är en aktivt allokerad finansiell produkt med exponering mot globala teknikföretag.

Certifikatet kan innehålla en koncentrerad exponering mot enskilda bolag och antalet bolag i detta certifikat kan variera över löptiden.

Certifikatet får innehålla en exponering mot värdepapper som redan handlas på en reglerad marknad och kan ej investera i IPOs eller delta i nyemissioner eller dylikt. Certifikatet kan även investera i penningmarknadsinstrument.

Läs mer om Consensus World Technology