Disclaimer

Informationen på internetsidor tillhörande Consensus Asset Management AB är baserad på källor som av Consensus bedömts vara tillförlitliga. I den mån internetsidor tillhörande Consensus innehåller länkar till andra hemsidor kan Consensus inte garantera åtkomst till dessa och Consensus frånsäger sig allt ansvar för innehållet på sådana sidor.

Informationen tillhörande Consensus gör inte anspråk på att vara fullständig och skall ej heller ses som investeringsrådgivning. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av kunden. Consensus frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på den nämnda informationen.

Att investera i värdepapper är ett risktagande. Information på internetsidorna om historisk eller faktisk avkastning är inte en garanti för, eller en indikation om, framtida utveckling eller avkastning. Hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat.


Inspelning av samtal

När du ringer Consensus Asset Management AB, kan samtalet komma att spelas in.

Personuppgiftsansvarig

Consensus Asset Management AB ansvarar för de kunduppgifter som behandlas.

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter som vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran sänds till:

Consensus Asset Management AB
Registerutdrag
Krokslätts Parkgata 4
431 68 Mölndal

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Consensus Asset Management.